Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk" z dnia 2013-

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2013-12-02
Tytuł Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań danego celu.

Cel / Zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań celu

(w PLN)

Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny lub działania animacyjne. Standardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć określone
są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

325.000,00

 

II. Warunki przyznawania dotacji.

 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 5. Uchwały Nr  XLII/459/2013  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 r.
 6. Uchwały Nr XLII/450/2013  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
 2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 5. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź z części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe, bez odrębnego postępowania konkursowego, mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotacje mniejszą niż przez nich wnioskowana. 
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2014 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Dostosowany kosztorys stanowi załącznik do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania oraz Załącznik nr 4 dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Noniewicza 71, pokój Nr 117, na stronach internetowych www.um.suwalki.pl, www.mkrpa@um.suwalki.pl oraz BIP w menu podmiotowym „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert
  na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku”
  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 5, w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 27 grudnia 2013 r. do godz. 1530.  Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 3. Dopuszcza się składania wspólnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów.
 4. Oferta wspólna wskazuje:
 • jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,
 • sposób reprezentacji oferentów wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 
 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Kryteria wyboru ofert.

3.1 kryteria formalne:

 1. oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący działalność statutową w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.
 2. przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 •   wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego[1] lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od kiedy został wydany, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej,
 •   w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między podmiotami,
 •   oświadczenia osób prowadzących i pracujących w placówkach wsparcia dziennego potwierdzające że nie są one i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika ze stosunku egzekucyjnego, 
 •   program działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 •   statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 •   regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt, 
 1. oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym podlega odrzuceniu.
 2. do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie
  w/w kryteria formalne.

3.2 kryteria merytoryczne, przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta 0-10
 2. uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości wykonania zadania  kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie 0-10
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania 0-10
 4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania. Oferta, w której deklarowany udział środków pochodzi z innych źródeł publicznych, w szczególności z funduszy celowych lub strukturalnych, i w 100% finansowanych z tych źródeł, nie uzyska dofinansowania 0-10
 5. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-10
 6. uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji) 0-5

VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w 2012 r. oraz szacowana w 2013 r. 

Zadania celu

 

 

 

Poniesione w 2012 r.

Szacowane w 2013 r.

Koszt ogółem

w tym dotacje

Koszt ogółem

(z ofert)

w tym dotacje

Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego typu: klub dziecka, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny, psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny.

 

 

 

524.634,54

 

 

 

296.639,24

 

 

 

538.390,66

 

 

 

314.400,00

 

 [1] fakultatywnie

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-12-03

Data modyfikacji: 2013-12-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-12-03