Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku" z dnia 2014-12-31 dotyczący wyniku otwartego konkursu ofert

Dotyczy wyniku otwartego konkursu ofert
Data wydania 2014-12-31
Tytuł Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku

Suwałki, 31 grudnia 2014 r.

O.524.3.2014

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku

31 grudnia 2014 r. dokonano wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1428/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 listopada
2014 r. na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r., w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania, stanowi załącznik
do zarządzenia nr 21/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w złotych

Uwagi

I.

zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

9 000,00

 

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

Prowadzenie wyspecjalizowanej terapii dla dzieci i młodzieży

3 500,00

 

2.

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Równym krokiem III

2 500,00

 

3.

Fundacja EGO

Poradnia Rodzinna

2 000,00

 

4.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Zwiększenie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom
i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym
i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami
w nauce

1 000,00

 

5.

Stowarzyszenie ZAMIAST

Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej

i terapeutycznej dzieciom

i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym

i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami
w nauce

0,00


oferta odrzucona

ze względów formalnych

II.

wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki

0,00

 

6.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół

0,00

oferta odrzucona
ze względów merytorycz-nych

III.

wspieranie działań, programów mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, wolontariatu, kreatywności, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży
w duchu patriotyzmu

13 000,00

 

7.

Fundacja „Prometeusz”

i Stowarzyszenie Kulturalne „Kostroma”

Najlepsza szkoła wolontariatu
– WOŚP Suwałki

5 600,00

 

8.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Hufiec ZHP w Suwałkach)

III Gra miejska „Kamienie rzucane na szaniec”

2 400,00

 

9.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Zauważ niewidomego

2 600,00

 

10.

Fundacja Rozwoju Regionalnego
i Przedsiębiorczości

Przez rozwój do sukcesu

1 000,00

 

11.

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Poznajemy Suwalszczyznę IV

1 400,00

 

12.

Stowarzyszenie ZAMIAST

Kreatywna świetlica w SP nr 6

0,00

oferta odrzucona
ze względów merytorycz-nych

13.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych „WIDOK”

Rozwijanie aktywności społecznej młodzieży naszego miasta

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

IV.

wspieranie i upowszechnianie działań związanych
z uczeniem się przez całe życie

1 500,00

 

14.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno-dydaktycznego przeznaczonego dla członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych

1 500,00

 

V.

wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia,
a także udzielania pierwszej pomocy

0,00

 

15.

Podlaski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
– etap rejonowy w Suwałkach

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

 

 

Razem

23 500,00

 

 

Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 2 stycznia 2015 r.
na własne ryzyko do dnia podpisania umowy. Termin realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 1. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania i zaktualizowany opis zadania (jeśli dotyczy), które będą stanowić załączniki do umowy w przypadku
  uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana (formularze harmonogramu i kosztorysu zadania należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/formularze-do-pobrania/;
 2. w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis
  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie do 21 stycznia 2015 r. jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji.

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu dokonana przez oferenta w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana nie może powodować:

 1. zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla zadania w ogłoszeniu
  o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę;
 2. zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-31

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-12-31