Informacja Ogłoszenie Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych ws. naboru kandydatów na Nabywców/Najemców lokali znajdujących się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. Pułaskiego na działce o nr 25762/6

Dotyczy Naboru kandydatów na Nabywców/Najemców lokali przy ul. Pułaskiego dz. nr. 25762/6
Data wydania 2016-07-27
Tytuł Ogłoszenie Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych ws. naboru kandydatów na Nabywców/Najemców lokali znajdujących się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. Pułaskiego na działce o nr 25762/6

OGŁOSZENIE

Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie naboru kandydatów na Nabywców/Najemców lokali znajdujących się
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Suwałkach
przy ul. Pułaskiego na działce o nr 25762/6

na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Wynajmowania Mieszkań w zasobach

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. podaje się:

 1. Informacje o nieruchomości

Uprzejmie informuje się, że Spółka prowadzi prace związanie z rozpoczęciem w IV kwartale br. budowy wielorodzinnego 3 piętrowego budynku mieszkalnego, w którym znajdować się będzie 48 mieszkań (położonego pomiędzy budynkami przy ul. Pułaskiego 24 E i 24 F, w sąsiedztwie SOK i Aquaparku), w tym:

-        8 lokali mieszkalnych 2-pok. o pow. użyt. 45,08 m2

-        8 lokali mieszkalnych 2-pok. o pow. użyt. 45,16 m2

-        16 lokali mieszkalnych 3-pok. o pow. użyt. 52,82 m2

-        4 lokale mieszkalne 3-pok. o pow. użyt. 54,21 m2

-        4 lokale mieszkalne 3-pok. o pow. użyt. 54,28 m2

-        8 lokali mieszkalnych 3-pok. o pow. użyt. 64,82 m2

Projekt zakłada budowę lokali mieszkalnych w tzw. stanie deweloperskim, gotowych do wykończenia z następującym wyposażeniem:

-        instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, domofonowej, elektrycznej, odgromowej, telefonicznej i teletechnicznej,

-        posadzki cementowe, tynki cementowo wapienne kat. III, nie malowane,

-        na balkonach bariery metalowe i gres mrozoodporny,

-        instalacja wodno - kanalizacyjna bez urządzeń i armatury,

-        centralne ogrzewanie:    w pokojach i kuchni grzejniki stalowe konwekcyjne

z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe dekoracyjne z zaworami termostatycznymi,

-        lokale bez urządzeń do przygotowywania posiłków,

-        instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda n/t, p/t i wyłączniki p/t,

-        okna i drzwi balkonowe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi w ramie ościeżnicy, kolor biały. Parapety wewnętrzne - konglomerat. Drzwi wejściowe do mieszkania - drewniane: płaskie, bez przetłoczek, pokryte folią PCV, kolor orzech, ościeżnica stalowa.

Budynek wyposażony będzie w 3 windy osobowe, pomieszczenia przynależne do mieszkań oraz dostępne miejsca parkingowe.

 1. Informacje dotyczące kandydatów na Nabywców/Najemców

Budynek wielorodzinny zostanie wybudowany z kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę, natomiast kandydat na Nabywcę/Najemcę będzie zobowiązany do wykupu lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym (stopniowe dochodzenie do własności) na zasadzie „od Najemcy do Właściciela”.

Kandydat na Nabywcę/Najemcę powinien posiadać stałe dochody określone w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniać łącznie następujące warunki:

1)      nie posiadać tytułu własności, współwłasności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Suwałki, a także nie posiadać spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Suwałki,

2)      posiadać centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Miasto Suwałki (miejsce pracy, zamieszkania, prowadzenie działalności gospodarczej, uczęszczanie dzieci do placówek oświatowo - wychowawczych itp.),

3)      posiadać zdolność finansową pozwalającą na wpłacenie zadatku na poczet ceny zakupu lokalu mieszkalnego oraz systematycznego wnoszenia rat z tytułu wykupu mieszkania i ponoszenia kosztów na jego utrzymanie,

4)      posiadać średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za 2015 rok, który nie może przekraczać:

 • 80 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym (tj. 3 214,44 zł)
 • 120 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym (tj. 4 821,67 zł)
 • 165 % w trzyosobowym gospodarstwie domowym (tj. 6 629,79 zł)
 • 200 % w czteroosobowym gospodarstwie domowym (tj. 8 036,11 zł)
 • 200 % w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim oraz współczynnika 1,2.

Według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim wynosi 3 348,38 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego z zasobu Spółki będzie przysługiwać:

1)      studentom ostatniego roku studiów oraz absolwentom szkół wyższych w wieku do 30 lat, którzy prowadzą na terenie Suwałk działalność gospodarczą,

2)      osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, będącymi dotychczasowymi najemcami lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki, nie posiadającym zaległości czynszowych, opłacającym regularnie czynsz i przestrzegającym regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania, przy czym w przypadku zawarcia umowy najmu oraz przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, zobowiązani będą przekazać lokal dotychczasowy,

3)      osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, ubiegającym się o najem lokalu komunalnego, których wniosek został rozpatrzony negatywnie wyłącznie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego,

4)      osobom posiadającym orzeczoną niesprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych),

5)       osobom pełnoletnim nie posiadającym samodzielnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zamieszkującym z innymi osobami, które są najemcami lub właścicielami lokalu na terenie Gminy Miasto Suwałki,

6)      w przypadku braku kandydatów określonych w ust. 1 - 5 nabycie lokalu mieszkalnego może być dokonane z pominięciem powyższych zasad.

Lokale mieszkalne nie mogą być nabywane przez wnioskodawców, którzy:

1)       posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego,

2)      dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku,

3)      w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku korzystały z dodatku mieszkaniowego,

4)      nie posiadają zdolności finansowej na utrzymanie mieszkania w zasobach Spółki.

 1. Procedura wyłonienia kandydatów na Nabywców/Najemców

Kandydaci na Nabywców / Najemców lokali mieszkalnych zostaną wyłonieni przez Komisję Kwalifikacyjną, która swoje stanowisko wyraża w postaci uchwał działającą na podstawie Regulaminu Wynajmu Mieszkań w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. W sytuacji większej ilości osób zainteresowanych tym samym lokalem, decydować będzie ilość osiągniętych punktów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 15 ust. 8 ww. Regulaminu uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Po wyłonieniu przez Komisję kandydatów na Nabywców/Najemców w drodze określenia listy podstawowej i rezerwowej zostaną zawarte umowy przedwstępne sprzedaży lokali w formie aktu notarialnego.

W umowie przyszły Nabywca zobowiązany będzie do wpłaty zadatku oraz do wnoszenia stałych, równych miesięcznych rat na poczet ceny nabycia lokalu obejmującej koszty zaciągnięcia kredytu przez Spółkę.

Przyjmuje się, że wartość 1 m2 pow. użyt. lokalu mieszkalnego na dzień ogłoszenia kształtuje się na poziomie - 3000 zł/m2

 • pierwsza wpłata na poczet ceny zakupu lokalu mieszkalnego tj. zadatek będzie płatna przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 15 % przewidywanej wartości lokalu mieszkalnego,
 • pozostała kwota do zapłaty będzie rozłożona na równe raty miesięczne na okres nie dłuższy niż 20 lat,
 • ostateczne przeniesienie praw własności lokalu w formie aktu notarialnego nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy najmu.

Z chwilą oddania lokalu mieszkalnego do użytkowania, dodatkowo zawierana będzie z przyszłym Nabywcą/Najemcą umowa najmu lokalu, która zobowiązywać będzie do uiszczania czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

IV. Zakładane terminy wyłaniania kandydatów i realizacji inwestycji

 1. Złożenie wniosków o zakwalifikowania do zawarcia przedwstępnej umowy najmu sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu - do 16 września br.
 2. Rozpatrzenie ww. wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną - do 30 września br.
 3. Zawarcie porozumienia dotyczącego postanowień umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, umowy najmu lokalu oraz dokonania wpłaty zadatku do 14 października br.
 1. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego - październik br.
 2. Przewidywany termin oddania budynku i lokalu mieszkalnego do użytku

-      IV kwartał 2017 r.

 1. Zawarcie umowy najmu wraz z protokólarnym przekazaniem lokalu mieszkalnego

-      IV kwartał 2017 r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie www.zbm.suwalki.pl w zakładce „Lokale mieszkalne TBS”

Wnioski można składać osobiście w siedzibie
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. nr 5),
lub za pośrednictwem poczty 16 - 400 Suwałki ul. Wigierska 32,
w terminie do dnia 16 września 2016 r.

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali Mieszkalnych pok. nr 5, tel. (87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewentualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się również na stronie www.zbm.suwalki.pl

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebiediew

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Lebiediew - Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-07-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-07-29