Strona główna

herb200x223.jpg

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Adama Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, woj. podlaskie
tel. centrala (87) 562-80-00
fax. (87) 562-80-98

https://um.suwalki.pl


W celu uzyskania informacji o stanie spraw uprzejmie prosimy o kontakt:

Spis telefonów


e-mail: org@um.suwalki.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp

Adres skrzynki w systemie e-Doręczenia: AE:PL-19085-58328-DCHEJ-23

Profil urzędu na ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza  

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.30

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):
poniedziałek w godz. 8.00 - 15.30
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.00

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.00


Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój nr 101 (I piętro) w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00.

Urząd Miejski w Suwałkach - NIP 844-11-21-381 Regon 000523376
Miasto Suwałki - NIP 844-215-51-52 Regon 790671030

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach:

W lutym 2011r. Urząd Miejski w Suwałkach uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwią automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku.

Numery rachunków umieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości wskazują konto, na które należy dokonać zapłaty podatku od nieruchomości. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.
Reasumując podatek od nieruchomości, łączne zobowiązania pieniężne, podatek od środków transportowych, rolny, leśny należy opłacać na rachunki indywidualne,

natomiast w pozostałym zakresie tj.: opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, koncesja za alkohol, opłata za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata eksploatacyjna, opłata za koncesje i licencje taxi należy wpłacać na konto:

    07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Opłata Skarbowa :

    22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

Opłata za wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców:

    23 1240 5211 1111 0000 4926 8032

Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów:

    76 1240 5211 1111 0000 4929 8215

Opłata za wydanie prawa jazdy :

    44 1240 2092 9742 0081 2812 0003

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną:

    71 1240 2092 9742 0081 2812 0002

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne:

    87 1240 5211 1111 0000 4927 9878

Opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających:

    80 1240 5211 1111 0011 0039 2471

Kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji lub zbycia pojazdu:

    96 1240 5211 1111 0010 9777 7354

Opłata za usługi wodne:

    61 1240 6292 1111 0011 0388 7534

Opłata za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach:

    54 1240 5211 1111 0000 4924 7880

Opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa oraz sprzedaż gruntów Skarbu Państwa należy wpłacać na konto:

    48 1240 5211 1111 0000 4930 7643

Opłaty za dzierżawę gruntów Miasta Suwałki, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Miasta Suwałki oraz sprzedaż gruntów Miasta Suwałki należy wpłacać na konto:

    07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Natomiast na indywidualne numery rachunków bankowych należy dokonywać opłat:

  • z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
  • z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Skarbu Państwa;
  • z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Suwałki;
  • z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Miasta Suwałki.

Informacja o uruchomieniu tych rachunków, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności wysłana została w lutym 2017 r. oraz odbywa się na bieżąco przy tworzeniu nowych kont. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłatach innych podatków i opłat.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych przypisane do nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach są przyjmowane bez prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Suwałk tj.:

1. O/Suwałki ul. Kościuszki 56

2. I O/Suwałki ul. Noniewicza 48

3. Filia nr 1 ul. Kowalskiego 17

4. Filia nr 2 ul. Nowomiejska 3

Komunikacja w języku migowym.

Realizując art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243), Urząd Miejski w Suwałkach informuje, iż osoby wyszczególnione w art. 2. ust. 1 i art. 3 pkt 1 ww. ustawy mogą korzystać ze środków wspierających komunikowanie się poprzez:
1. korzystanie z poczty elektronicznej,
2. przesyłanie faksów.
Zgłoszenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy można dokonać pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Jabłoński Radosław

Data wytworzenia: 2008-06-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-05-09

Data modyfikacji: 2023-11-27

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2020-03-23