Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadze

Data wydania 2012-11-06
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadzenie

Zarządzenie Nr 629/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 06 listopada 2012 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadzenie.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738,  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 i z 2012 r. poz. 579), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz.1378) w związku z Uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 w związku z Uchwałą Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.

 

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej i finansowanego ze środków budżetu państwa, treść którego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                  

 

Suwałki, dn. 2012-11-06

                                                                 

 

                                                                  Załącznik

                                                                  do Zarządzenia Nr 629/2012

                                                                  Prezydenta Miasta Suwałk

                                                                  z dnia 06 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

         Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy (w dalszym ciągu tekstu ŚDS), a następnie jego prowadzenie.

         Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I.    Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

1.   Powierzenie realizacji zadania polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń o powierzchni  374 m2, usytuowanych w budynku stanowiącym własność Miasta Suwałki przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach, na potrzeby uruchomienia ŚDS dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki i terenach gmin ościennych, a następnie jego prowadzenie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r.  w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

2.   Na realizację zadania w 2012 roku, polegającego na przystosowaniu i  wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia ŚDS, jest prognozowana kwota w wysokości przyznanej na ten cel dotacji przez Wojewodę Podlaskiego tj. 130 345 zł (sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), a w razie zmiany wysokości otrzymanej dotacji, w wysokości otrzymanej przez Miasto Suwałki dotacji na ten cel.

3.   W latach następnych środki finansowe na realizację zadania uzależnione będą od decyzji Wojewody Podlaskiego, określającej na każdy rok kwotę przyznanej dotacji w oparciu o uregulowania art.51 c pkt 2 - 4 ustawy o pomocy społecznej.

4.   Docelowo ŚDS przeznaczony będzie na 30 (trzydziestu) podopiecznych.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)

b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

c)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)

d)    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25),

2.   Decyzję o wyborze oferty bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

3.   Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy Miastem Suwałki, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu. Warunkiem zawarcia umowy/aneksu do umowy jest złożenie przez wyłoniony podmiot aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/ kosztorysu  zadania dostosowanego do kwoty przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego dotacji, stanowiących załącznik do umowy.

4.   Prezydent Miasta Suwałk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.   Pierwszy etap polegający na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia ŚDS - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 roku. Drugi  etap – prowadzenie ŚDS od dnia 01 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2017 roku. 

2.   Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Suwałki a podmiotem wyłonionym. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1.     Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej,  a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

2.  Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert - ŚDS” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej  pokój Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3.   Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2012 roku godz. 15.30. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie  podczas prac Komisji.

4.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową. 

 

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.     Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do 14 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl .

2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                        

3.     Kryteria wyboru ofert

            3.1.Kryteria formalne:

a)     oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie;

b)    przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ofercie należy szczegółowo opisać, w szczególności, standardy wynikające z § 9 - 12 (zatrudnienie) oraz § 18 (standardy usług) powołanego rozporządzenia MPiPS z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

c)     Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne osoby, która będzie kierowała placówką;

- oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- projekt statutu ŚDS, regulaminu określającego szczegółowo jego organizację i zasady działania, rocznego programu działalności ŚDS (odrębnie dla każdego typu domu, o którym mowa w §3 ust. 1 rozp. MPiPS z 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy) i planu pracy obejmującego  rok funkcjonowania.

 

3.2 Kryteria merytoryczne:

a)     ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b)    ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,

c)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)    uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

e)     uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),

f)      uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);

g)     uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dotacje przekazane na ich realizację :

W 2011 r. i 2012 r. Miasto Suwałki nie zlecało realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ŚDS, udzielając dotacji na ten cel.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-11-06

Data modyfikacji: 2012-11-06

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-11-06