Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2010 r." z dnia 2010-08-17 dotyczący otwartego konkursu ofert.

Dotyczy otwartego konkursu ofert.
Data wydania 2010-08-17
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2010 r.

 

1. Nazwa zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez wspieranie:

1) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

2) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

3) wspomaganie ekologicznych form transportu”.

2. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 400 zł.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne, których realizacja obejmuje okres od 7.09.2010 r. do 30.11.2010 r., jednak rozstrzygniecie nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2) Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

6. Termin i warunki składania ofert

1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą", które łącznie spełniają następujące warunki:

a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

b) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

c) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

2) Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór do pobrania również na stronie: http://www.um.suwalki.pl/ .

3) Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – ekologia i ochrona zwierząt - nazwa zadania: ..... - nazwa projektu: ....." i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 - 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

4) W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Wszystkie dokumenty w kopercie winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

5) Termin złożenia ofert upływa 7.09.2010 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny statut podmiotu;

2) aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;

4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

8. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 7 pkt 2, potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1), 2) i 3) można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

10. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1) Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w pkt. 6 ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.

3) W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

4) Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w Ogłoszeniu, a w szczególności:

a) niekompletne;

b) złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

c) nie spełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;

d) złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt;

e) złożone po terminie;

f) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

g) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

h) złożone przez podmiot nieuprawniony;

i) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

j) oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

5. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta - 0-10 punktów;

b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0-10 punktów;

c) merytoryczna wartość oferty (w tym jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie) - 0-10 punktów;

d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł) - 0-10 punktów;

e) wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) - 0-10 punktów;

f) dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) - 0-5 punktów.

11. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań

1) Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

a) ustawy;

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

2) Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.

3) Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

12. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w pkt. 6 ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

2) Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych - dotacji jest dostarczenie przez oferenta zweryfikowanej oferty, sporządzonej na formularzu według wzoru, o którym mowa w części C ust. 2 niniejszego ogłoszenia, lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie oferty lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

3) Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert.

4) Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Dorota Kamińska (tel. Nr 87 562 82 09).

 

13. Urząd Miejski w Suwałkach w 2009 r. nie przekazał dotacji podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-08-17