Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r." z dnia 2008-01-11 dotyczący Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszech

Dotyczy Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r.
Data wydania 2008-01-11
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r.
OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałkogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r. A. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:1.       Organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w Suwałkach:1)      cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych,2)      ujętych w  kalendarzu imprez polskich związków sportowych,3)      propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży,4)      masowych,5)      charytatywnych,            o zasięgu:         1) międzynarodowym,               2) ogólnopolskim,          3) regionalnym.            Na realizację ww. zadania w I półroczu 2008 r.Miasto Suwałki przeznacza kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW[1] w 2007 r.
Koszt realizacji zadań117.880,88 zł122.791,74 zł152.777,98 zł124.442,00 zł
w tym dotacje37.000,00 zł32.000,77 zł40.500,00 zł37.328,00 zł

 2.      Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną – pobudzanie do aktywności ruchowej, w tym:1)      organizacja zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej dla wszystkich typów szkół,2)      organizacja udziału dzieci i młodzieży w finałach wojewódzkich współzawodnictwa sportowego wszystkich typów szkół.            Na realizację ww. zadania w I półroczu 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW w 2007 r.
Koszt realizacji zadań44.069,90 zł93.940,64 zł80.328,19 zł189.822,00 zł
w tym dotacje28.500,00 zł26.777,02 zł36.000,00 zł63.800,00 zł

 3.       Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach uznanych w  mieście Suwałki za wiodące w zakresie tego zadania.             Na realizację ww. zadania w 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 271.200,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW w 2007 r.
Koszt realizacji zadań899.143,13 zł715.991,96 zł454.734,55 zł690.801,30 zł
w tym dotacje258.213,80 zł258.460,00 zł264.500,00 zł260.960,00zł

 4.       Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki nożnej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych.                        Na realizację ww. zadania w I półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW w 2007 r.
Koszt realizacji zadań261.217,67 zł412.914,88 zł437.557,24 zł450.091,40 zł
w tym dotacje80.700,00 zł100.000,00 zł105.000,00 zł105.000,00 zł

 5.       Popularyzacja piłki siatkowej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej seniorów rundy wiosennej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych.                        Na realizację ww. zadania w I półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 11.400,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych).                      W 2005 r. i częściowo w 2006 r. zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na zadania 1 – 3.               Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Wyszczególnienie
w 2006 r.PW w 2007 r.
Koszt realizacji zadań92.220,00 zł105.700,00 zł
w tym dotacje16.600,00 zł20.000,00 zł

 6.       Rozwój i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych.                        Na realizację ww. zadania w I półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych).                        Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW w 2007 r.
Koszt realizacji zadań34.896,35 zł54.530,82 zł49.727,92 zł56.340,70 zł
w tym dotacje16.000,00 zł14.730,00 zł16.040,00 zł15.800,00 zł

 7.       Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji obozów, zawodów, turniejów i szkoleń w Suwałkach, wyjazdów szkoleniowych i udziału w turniejach, zawodach.                         Na realizację ww. zadania w 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza środki w ramach kwot zarezerwowanych na ww. zadania o nr 1-6.            W 2005 r., 2006 r. i 2007 r. zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na zadania 1-6. 

B. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Dofinansowanie zadań przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od stycznia, 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. a w przypadku zadań ujętych w części A. ust. 3 i ust. 7 od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
  2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2008 r. – zadania ujęte w części A. ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 i kończy się nie później niż 30 czerwca 2008 r. oraz w styczniu 2008 r. – zadania ujęte w części A. ust. 3 i ust. 7 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 r.
  3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;2)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;3)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;4)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;5)      nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).C.   Termin i warunki składania ofert1.       Termin złożenia ofert upływa 11 lutego 2008 r. o godz. 1000.2.       Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr …...[2] –        - nazwa zadania: ……..” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu tj. 730  do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.3.       Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205).D.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert1.       Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.3.       W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.4.       Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 – zostaną odrzucone.5.       W przypadku braku w statucie oferenta zadań zbieżnych z zadaniem wymienionym w ofercie – oferta zostanie odrzucona.6.       Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zostaną odrzucone.7.       Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:1)       merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;2)       możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10 punktów;3)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 punktów;4)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;5)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-10 punktów.      8.   Przy ocenie zadania określonego w części A ust. 3 stosowane będą dodatkowo następujące kryteria i  skala ocen:1)      ilość szkolonych osób i średni, miesięczny koszt szkolenia zawodnika – skala ocen
0-5 punktów;2)       osiągnięcia sportowe zawodników szkolonych przez oferenta w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – skala ocen:a) 0-20 punktów – za zdobyte punkty w ramach centralnego współzawodnictwa sportowego,b) 0-30 punktów – za inne sukcesy sportowe ujęte w Regulaminie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście Suwałki w dziedzinie kultury fizycznej – załączniku do uchwały nr VIII/66/07 Rady Miejskiej w Suwałkach, z dnia 28 marca 2007 r.E.    Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.F.    Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe1.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie (przez oferenta), po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.3.       Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.4.       Dyscyplinami uznanymi za wiodące w Suwałkach[3], w zakresie: 1)      szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, są:a) badminton, b) karate kyokushin, c) lekkoatletyka, d) piłka nożna, e) piłka siatkowa,
f) pływanie, g) szachy, h) unihokej, i) żeglarstwo;2)   rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną, są:

a) badminton, b) karate kyokushin, c) karting, d) lekkoatletyka, e) piłka koszykowa,
f) piłka nożna, g) piłka ręczna, h) piłka siatkowa, i) pływanie, j) szachy, k) unihokej, l) zapasy, ł) żeglarstwo.

 5. Zarządzenie nr 15/06 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu przedstawicieli, spośród których rekrutować się będzie Komisja do rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Suwałk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej składanych, w ramach otwartego konkursu ofert, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji uwzględniającego tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert – z późniejszymi zmianami, wzór formularza oferty, umowy i sprawozdania wraz
z zarządzeniem nr 272/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego konkursu otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r. dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dodatkowo w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza, pokój. 205).  [1] PW- przewidywane wykonanie

[2] Należy podać numer z rozdziału A np.: „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr 1. 1) o zasięgu 3) – Organizacja mistrzostw makroregionu juniorów w zapasach”


Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22