Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku." z dnia 2008-01-07 dotyczący Konkurs ofert na realizację za

Dotyczy Konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wydania 2008-01-07
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku.

OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku.Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania. 

Lp.Obszar / Rodzaj zadaniaKwota dotacji przeznaczona na realizację zadaniaPLN
IZwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.33.000,-
1)      dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu;
2)      wspieranie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją;
3)      dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;
4)      objęcie pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną uzależnionej młodzieży;
5)      dofinansowanie działalności alkoholowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym;

6)      współfinansowanie zadań z zakresu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

 
II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

280.000,-
1)            dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;
2)            dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA);
3)            dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

4)            dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

5)            objęcie członków rodzin z problemem uzależnień bezpłatną pomocą terapeutyczną i psychologiczno – prawną;

6)            inicjowanie i wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym – obozy terapeutyczne, półkolonie, pikniki, itp.;

7)            wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk i ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy;

8)            dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
9)            prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy domowej;
10)        prowadzenie grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

11)        dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnień i przemocy;

 
III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

22.000,-

1)      wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych oraz miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku na trzeźwo;

2)      wspieranie realizacji programów profilaktyczno – interwencyjnych dla dzieci i młodzieży już upijającej się;

3)      wspieranie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu z udziałem dzieci, młodzieży oraz rodzin – m.in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki itp.;

4)      wspieranie środowisk promujących zdrowy tryb życia i postawy abstynenckie wśród dzieci i młodzieży tj. drużyny harcerskie, grupy oazowe, grupy samorozwojowe i samopomocowe itp.;

5)        prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień, organizowanie festynów, happeningów, konferencji prasowych, debat, itp.;

6)        przygotowanie liderów do pracy na ulicy i na dyskotekach z młodzieżą zażywającą narkotyki (tzw. streetworker i partyworker);
 
IVWspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.35.000,-

1)      udzielanie wsparcia finansowo – organizacyjnego instytucjom i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy, na realizację zadań w tym obszarze;

2)      dofinansowanie organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym – propagowanie trzeźwych obyczajów zwłaszcza wśród młodzieży;

 
 II. Warunki przyznawania dotacji.1.     Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:a)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm),b)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm),c)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.),d)    rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.e)     Uchwały Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.f)      Uchwały Nr XVII/145/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.2.     Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.3.     Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.4.     Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.5.     Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.6.     W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na dane zadanie konkursowe może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych. III. Termin i warunki realizacji zadania.1.     Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2008 roku. 2.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.3.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy. IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.1.     Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W części II oferty w rubryce nazwa zadania powinny być wpisane przede wszystkim numer oraz nazwa zadania zgodne z częścią I niniejszego ogłoszenia.  Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 1, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej BIP „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.2.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2008 r. do godz. 1530. Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.3.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim. 2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk. 3.     Kryteria wyboru ofert.            Kryteria formalne:a)     oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;b)    przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej (ważne 3 miesiące od daty wydania),- statut, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;c)     nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie);d)    w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu;e)     oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.            Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.            Kryteria merytoryczne:a)     ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;b)    uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;c)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;d)    uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;e)     uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)f)      uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji). VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w roku 2006 oraz 2007.  
 Nazwa zadaniaPoniesione w 2006 r. Poniesione w 2007 r.(dane szacunkowe)
Koszt ogółemw tym org. pozarządoweKoszt ogółemw tym org. pozarządowe
IZwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.86.315,00,- 31.300,-95.750,00,-28.800,-
IIUdzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.392.429,00,- 267.770,-288.087,00-278.087,-
IIIProwadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.263.436,21,- 14.000,-465.566,80,-20.000,-
IVWspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.54.696,46,- 35.000,-39.543,15,-26.000,-

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22