Informacja "OGŁOSZENIE - Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. " z dnia 2014-04-03 dotyczący konkursu ofert na realizację zadań publi

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2014-04-03
Tytuł OGŁOSZENIE - Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Załącznik do

Zarządzenia nr 1171/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 03 kwietnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

 

 1. Rodzaje zadań priorytetowych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Nazwa zadania priorytetowego

Kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania
w zł

Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, poprzez organizację:

6 200,00

 1. imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;

 

 1. innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć;

Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez:

3 000,00

1) organizację imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;

 

2) wspieranie udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Razem

9 200,00

 

 1. Kwoty dotacji przeznaczone na zadanie mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
 1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;
 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.
 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami
  w przypadku, gdy kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje zadań nie zostaną rozdysponowane.
 2. Podaje się do wiadomości, że w 2013 roku wartość zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 383 647,76 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych zadań – 130 601,58 zł. W 2014 roku na przedmiotowe zadania (o planowanej wartości ok. 412 166,55 zł) przyznano dotacje w łącznej wysokości 110 800,00 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w 2013 i w 2014 roku na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl ).

 

Nazwy zadań priorytetowych w 2013 r.

Przekazane dotacje w zł

Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, tj. organizacji:

1) imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;

2) rywalizacji sportowej szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim;

3) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć

.93 582,33

Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców,
w tym osób niepełnosprawnych:

1) organizacji imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych;

2) udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w tym osób niepełnosprawnych;

3) organizacji szkolenia zawodników niepełnosprawnych

33 100,00

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, w szczególności dzieci
i młodzieży, w ramach współpracy międzynarodowej Miasta, zwłaszcza współpracy z miastami partnerskimi

919,25

Zadanie 4. Tworzenie systemu upowszechniania informacji oraz wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach

3 000,00

Razem

130 601,58

 

Nazwy zadań priorytetowych w 2014 r.

Kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania
w zł

Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, poprzez organizację:

 1. 800,00

1)  imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;

 

2) rywalizacji sportowej szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim;

 1.  innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć;

Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez:

11 800,00

1) organizację imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;

 

2) wspieranie udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Zadanie 3. Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie:

25 200,00

 1. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych;

 

 1. udziału osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym;
 1. 3)  organizacji szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych

Zadanie 4. Wspieranie systemu upowszechniania informacji oraz wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach

0,00

Razem

110 800,00

 

B. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja
  w 2014 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego
  do 30.11.2014 r.
 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

C. Termin i warunki składania ofert

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk;
 2. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. zadeklarują udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł
  na realizację zadania, w wysokości minimum 10% ogólnego kosztu realizacji zadania.
 1. Oferty realizacji zadań razem z pismem przewodnim należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl w zakładce „Dla mieszkańca”, dalej w zakładce „Sport”, dalej w zakładce „Pliki do poprania” plik pn.: „Wzór oferty realizacji zadania publicznego do konkursu ofert i art. 19A”.
 2. Oferty należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego
  w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530)

  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
  16-400 Suwałki.
 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załącznikach do oferty, o której mowa w ustępie 2. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty winny być trwale spięte,
  tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji. Uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Suwałk nie mają obowiązku dołączać zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
 4. Termin złożenia ofert upływa 28.04.2014 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.
 5. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.
 6. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci;
 2. sposób reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki.

9. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

10. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty odpis z KRS lub innego rejestru,
lub z ewidencji, można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
  w Ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
 2. niekompletne;
 3. bez wymaganych załączników;
 4. niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;
 5. złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej;
 6. złożone po terminie;
 7. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 8. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 9. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 10. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
 11. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż planowana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie priorytetowe;
 12.  oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.
 1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie i skuteczność oferenta w realizacji zadań) – 0-5 punktów;
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-5 punktów;
 3. merytoryczna wartość oferty (w tym jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
  przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-5 punktów;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł)
  – 0-5 punktów;
 5. wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – 0-3 punkty;
 6. dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) – 0-3 punkty.

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 1. ustawy;
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
  z późn. zmianami).

2. Dotacja może być przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana.

3. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
  po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
  o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja
  o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert
  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Gibowicz
  (tel. 87 56 35 709).

 

 

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-04

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-04-04