Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku" z dnia 2014-02-05 dotyczący otwartego konkursu ofert

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2014-02-05
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku.

(Zarządzenie Nr 1034/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Suwałkach w 2014 r.)

 

I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Fundacja EGO

 

- ,,Reintegracja rodziny” – wspieranie programów w zakresie reintegracji społecznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją

2.000,-

2. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,Filar” w Suwałkach

 

- Program reintegracji społecznej dla osób z utrwaloną abstynencją

12.000,-

3. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Mój wybór- abstynencja – Grupa rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom
dla młodzieży uzależnionej

6.000,-

- Wspieranie programów w zakresie reintegracji społecznej i terapeutycznych dla osób
z utrwaloną abstynencją

4.000,-

- Szansa na abstynencję – ponadpodstawowy program dla pacjentów Oddziału Dziennego

0,-

 

II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1.    Stowarzyszenie Zamiast w Suwałkach

 

- Dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych
i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

3.000,-

2.  Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ – Centrum Interwencji Kryzysowej

 

- Prowadzenie zajęć korekcyjno - naprawczych dla sprawców przemocy
w rodzinie

6.000,-

-Wspieranie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej przy
ul. Kościuszki 58 w Suwałkach poprzez dofinansowanie poradnictwa prawnego oraz poradnictwa i konsultacji psychologicznych

12.000,-

3. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

 

- Rodzinne wyjazdy terapeutyczne ,,Cztery Pory Roku”

0,-

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

 

- „Jesteśmy czujni i otwarci” – wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych, Dni Rodzin itp.

5.000,-

5. Centrum Aktywności Społecznej ,,Pryzmat”

 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy  

5.000,-

6. Fundacja PROMETEUSZ

 

- ,,Znam swoją wartość – wiem dokąd idę” – program psychoedukacyjny
z zakresu profilaktyki uniwersalnej

12.000,-

7. Fundacja EGO

 

-,,Mądrzy rodzice – szczęśliwe dzieciństwo” – realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowanie dzieci bez przemocy

2.000,-

- ,,Program korekcyjno – edukacyjny” – prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

4.000,-

- ,,V Suwalska Kampania Białej Wstążki” – organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy

3.000,-

- ,,Dzieciństwo pod ochroną” – dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie

5.000,-

8. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,Filar” w Suwałkach

 

- Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup – dzieci i młodzieży

18.000,-

- Półkolonie dla dzieci i młodzieży

4.860,-

9. Suwalskie Stowarzyszenie ,,WYBÓR”

 

- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
 z problemem alkoholowym

5.000,-

- Prowadzenie psychoterapii DDA

8.000,-

- Działania służące pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym. Rodzinny Obóz Terapeutyczny

 

15.000,-

- ,,Moc - zamiast przemocy” – prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

6.000,-

- Zajęcia terapeutyczne i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych

4.000,-

- Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego
i rodzinnego w punkcie konsultacyjno – informacyjnym przy ul. Kościuszki 71
w Suwałkach

12.000,-

- Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

17.000,-

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-02-05

Data modyfikacji: 2014-02-05

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-02-05