Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2014 roku." z dnia 2014-01-07 dotyczący realizacji zadania p

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2014-01-07
Tytuł Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2014 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2014 roku.

Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

Nr zadania

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji  przeznaczona na realizację zadania PLN

1.

Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych

 

24 000

2.

Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych  dzieci i młodzieży

 

4 000

3.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   w szczególności poprzez:

a) organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);

b) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej;

c) zajęcia grupowe z zakresu rehabilitacji ruchowej i relaksacji;

d) wspieranie działań rehabilitacyjnych osób po przebytych zabiegach operacyjnych;

e) usługi opiekuńcze oraz wielospecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych lub chorych w miejscu ich zamieszkania .

 

44 000


II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

  a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.),
  b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
  c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25),
  d) uchwała Nr XLII/450/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
 2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana np. z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert/ofert. Nierozdysponowane środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe mające duże zainteresowanie.
 4. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.
 5. Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.
 6. Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe bez odrębnego postępowania konkursowego mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali  dotacji lub uzyskali dotację mniejszą niż przez nich wnioskowana.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania w 2014 r. obejmuje okres od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2014 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarciem umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym, które stanowią załącznik do umowy.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej,  a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie Nr. …” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej  pokój Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 3. Oferta winna wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2014 roku godz. 15.30. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie  podczas prac Komisji.
 4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową. 

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki. pl .
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                        
 3. Kryteria wyboru ofert.
   

      3.1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w  obszarze ochrony zdrowia bądź działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub inny właściwy dokument, dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
c) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

3.3 Kryteria merytoryczne.

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania. Oferta, w której deklarowany udział środków pochodzi z innych źródeł publicznych, w szczególności z funduszy celowych lub strukturalnych, i w 100 % zadanie jest finansowane z tych źródeł, nie uzyska dofinansowania,
e) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),
f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków),
g) uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację:

Rok 2013**­­:

1. Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 13 770 zł , w tym dotacja 8 500,- zł

2. Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 4 640,- zł, w tym dotacja 4 000,- zł

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:

- koszt ogółem 73 866,20 zł w tym dotacja 46 330,- zł

Rok 2012­*:

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 6 424,08,- zł , w tym dotacja 4 000,- zł

2. Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 6 520,60,- zł, w tym dotacja 4 000,- zł 

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:

- koszt ogółem 80 697,40 zł,  w tym dotacja 42 662,46,- zł

 

*­ na podstawie sprawozdań końcowych

­­ **na podstawie kosztorysów dostosowanych do przyznanej dotacji

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-01-07

Data modyfikacji: 2014-01-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-01-07