Informacja "Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk" z dnia 2013-12-13

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2013-12-13
Tytuł Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań danego celu.

Lp.

Cel / Zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań celu

(w PLN)

I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

25.000,-

 1. dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
 2. wspieranie programów w zakresie reintegracji społecznej
  i terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją,
 3. wsparcie w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,

 

II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

145.000,-

 1. dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
 2. dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
 3. dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
  z problemem alkoholowym. Standardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, określone są
  w załączniku do niniejszego Ogłoszenia,
 4. wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w tym punktu konsultacyjnego przy ul. Kościuszki 71A oraz ośrodków interwencji kryzysowej,
 5. wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie
  z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźw ościowych, Dni Rodzin itp.,
 6. dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie,
 7. prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 8. organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich  kampanii profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień
  i przeciwdziałania przemocy,
 9. realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowanie dzieci bez przemocy.

 

III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

10.000,-

 1. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe, młodzieżowe grupy liderów.

 

 

II. Warunki przyznawania dotacji.

 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 6, poz. 25),
 5. Uchwały Nr  XLII/459/2013  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 r.
 6. Uchwały Nr XLII/450/2013  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
 2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 5. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na realizację zadań danego celu może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.
 6. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź z części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe, bez odrębnego postępowania konkursowego, mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotacje mniejszą niż przez nich wnioskowana. 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2014 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Dostosowany kosztorys stanowi załącznik
  do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania oraz Załącznik nr 4 dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach
  ul. Noniewicza 71A, pokój Nr 117, na stronach internetowych www.um.suwalki.pl, www.mkrpa@um.suwalki.pl oraz BIP w menu podmiotowym „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert
  na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku”
  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 5, w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 09.01.2014 r. do godz. 1530.  Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 3. Dopuszcza się składania wspólnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów.
 4. Oferta wspólna wskazuje:
 • jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,
 • sposób reprezentacji oferentów wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 
 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Kryteria wyboru ofert.

3.1 Kryteria formalne:

 1. oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  prowadzący działalność statutową w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.
 2. przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 •  wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego[1] lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od kiedy został wydany, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej,
 • w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między podmiotami,
 1. oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dany cel podlega odrzuceniu.
 2. do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

3.2 Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta 0-10
 2. uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości wykonania zadania  kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie 0-10
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji
  do zakresu rzeczowego zadania 0-10
 4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum
  10 % ogólnego kosztu realizacji zadania
  . Oferta, w której deklarowany udział środków pochodzi z innych źródeł publicznych, w szczególności z funduszy celowych lub strukturalnych, i w 100% finansowanych z tych źródeł, nie uzyska dofinansowania 0-10
 5. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-10
 6. uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji) 0-5

 

VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w 2012 r. oraz szacowana w 2013 r. 

Zadania celu

Poniesione w 2012 r.

Szacowane w 2013 r.

Koszt ogółem

w tym dotacje

Koszt ogółem

(z ofert)

w tym dotacje

I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych
i zażywaniem środków psychoaktywnych.

 

 

35.784,27

 

 

26.000,00

 

 

32.135,00

 

 

26.000,00

II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków
oraz przemocą w rodzinie.

 

 

230.554,15

 

 

120.659,05

 

 

219.016,50

 

 

147.360,00

III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

16.719,20

 

14.884,20

 

20.000,00

 

12.000,00

 [1] fakultatywnie

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-12-16

Data modyfikacji: 2013-12-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-12-16