Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Dotyczy otwartego konkursu
Data wydania 2013-12-13
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014.

Załącznik do
zarządzenia nr 1051/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 grudnia 2013 r.

                                                                                                                     

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ponownie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, w 2014 r.

            Zmianie uległy warunki realizacji ww. zadania publicznego oraz termin składania ofert. Nie obowiązuje zarządzenie nr 1019/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

A. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji w 2014 r.

    1.

 Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania

Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)

 

100.000,- zł

 

 1. Zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach budynku, przy ul. Kościuszki 71, w Suwałkach, które zostaną udostępnione oferentowi na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania pokryje oferent wliczając je w koszt realizacji zadania.
 1. Realizacja zadania w szczególności polega na:
 1. prowadzeniu CWOP w roku 2014,
 2. wypracowaniu, Standardu funkcjonowania CWOP oraz Regulaminu korzystania z usług CWOP, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. udostępnianiu pomieszczeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, w tym na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego,
 4. zapewnieniu pomieszczeń i obsługi Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 5. wsparciu merytorycznym, technicznym, informacyjnym i promocyjnym dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk poprzez:
 • zorganizowanie min. 6 szkoleń dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk, z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert, zagadnień księgowych dotyczących stowarzyszeń i fundacji,
 • udostępnianie sprzętu komputerowego i pomieszczeń, przynajmniej jednej sali dla organizacji pozarządowych, przez co najmniej 5 dni w tygodniu (przez co najmniej 40 godzin), w tym minimum dwa razy w tygodniu, do godz. 2000,     
 • organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, w tym na tematy wskazane przez organizacje pozarządowe lub samorząd miejski, co najmniej raz w miesiącu,
 • przekazywanie informacji dla organizacji pozarządowych,
 • promocja współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz działalności CWOP m. in. za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej CWOP.

B. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadanie publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), którego realizacja
  w 2014 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31.12.2014 r.
 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania. Oczekiwany wkład własny oferenta - co najmniej 10% ogólnego kosztu realizacji zadania. Wkład własny oferenta stanowią: a) środki finansowe - nie mniej niż 50% wkładu własnego, b) wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia - nie więcej niż 50% wkładu własnego.
 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki
  a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór umowy i sprawozdania w załączeniu.

C. Termin i warunki składania ofert.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2) zamierzają realizować zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mających swoje siedziby w Suwałkach lub działających na rzecz mieszkańców Suwałk;
3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty
  w załączeniu.
 2. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem ”Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych” i z pieczątką nagłówkową oferenta, należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7 30 - 15 30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załącznikach do oferty, o której mowa w ustępie 2. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 4. Termin złożenia ofert upływa 08 stycznia 2014 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
  w ogłoszeniu, a w szczególności:

1) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
2) niekompletne;
3) niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;
4) złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert;
5) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
7) złożone przez podmiot nieuprawniony;
8) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
9) oferty określające kwotę dofinansowania wyższą niż podano w ogłoszeniu.

 1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie i skuteczność oferenta w realizacji zadań) – 0-10 punktów;
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;
3) merytoryczna wartość oferty (jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-10 punktów;
4) zakres finansowania realizacji zadania ze źródeł innych niż budżet Miasta Suwałk (planowany udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł) - preferowany będzie wkład własny oferenta co najmniej 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania - 0-10 punktów;
5) wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) - 0-10 punktów;
6) dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) - 0-5 punktów.

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) ustawy;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 1. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez wybór jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Informacja o realizacji tego samego rodzaju zadania w 2012 r. oraz szacowana w 2013 r.

    1. W 2012 r. Miasto Suwałki nie wspierało realizacji tego rodzaju zadania W 2013 r. Miasto Suwałki wspierało realizację tego rodzaju zadania - wg kosztorysu koszt ogółem wynosi 112 695,- zł, w tym dotacja 100 000,- zł.

G. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Bogdan (tel. 87/563 56 05).

                                                

Prezydent Miasta Suwałk

    Czesław Renkiewicz

                                        

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-12-16

Data modyfikacji: 2013-12-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-12-16