Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku." z dnia 2013-01-11 d

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert
Data wydania 2013-01-11
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku.

(Zarządzenie Nr 657/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 r.)

 

I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją

4.000,-

- Grupy wsparcia i warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych jako uzupełniająca oferta podstawowego programu terapeutycznego

10.000,-

2. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” w Suwałkach

 

- Program reintegracji społecznej dla osób z utrwaloną abstynencją

12.000,-

 

II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1.    Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ w Suwałkach Centrum Interwencji     

   Kryzysowej

 

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej

12.000,-

- Prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie

6.000,-

2.    Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach

 

- Suwałki to moja mała ojczyzna – spędzamy wolny czas inaczej w świetlicy „Przystań” w Suwałkach

70.000,-

3.    Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach

 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy

5.000,-

4.    Fundacja EGO

 

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej

0,-

- Dofinansowanie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie  „Dzieciństwo pod ochroną”

5.000,-

- Zajęcia korekcyjno - naprawcze dla sprawców przemocy w rodzinie

0,-

5.    Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Działania służące pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym. Rodzinny Obóz Terapeutyczny

15.000,-

- Dofinansowanie prowadzenia zajęć  korekcyjno- naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie

6.000,-

- Zajęcia terapeutyczne i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych

4.000,-

- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym

5.000,-

- Prowadzenie psychoterapii DDA

8.000,-

- Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

17.000,-

6.    Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” w Suwałkach

 

- Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup -  dzieci i młodzieży

18.000,-

- Półkolonie dla dzieci i młodzieży

4.860,-

- Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych: 1. Szlakiem Jana Pawła II, 2. Częstochowa

4.000,-

7.    Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach

 

- Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności salezjańskiej świetlicy środowiskowej im. św. Dominika Savio w Suwałkach

50.000,-

- Dofinansowanie obozu w Bieszczadach dla dzieci z salezjańskiej świetlicy środowiskowej im. św. Dominika Savio w Suwałkach

6.240,-

8.    Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach

 

- Dofinansowanie bieżącej działalności  Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej program socjoterapeutyczny „Nikt nie jest samotną wyspą”
i program  psychoprofilaktyczny „Mój świat bez przemocy i nałogów”

65.000,-

9.    Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

 

- Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym „Uśmiech Dziecka”

50.000,-

10.              Fundacja „Uśmiech Dziecka”

 

- Dofinansowanie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie obozu rekreacyjno – wypoczynkowego

7.000,-

11.              Fundacja „Prometeusz” w Suwałkach

 

- Stworzenie i funkcjonowanie punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego 

4.000,-

12.              Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

 

- „Szansa na lepsze jutro” – dofinansowanie działań służących pogłębieniu więzi
w rodzinie z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych

5.000,-

13.              Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi

 

- Dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych
i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

5.500,-

14.              Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra w Suwałkach

 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

19.400,-

15.              Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

 

- „Tęczowa świetlica – dziecięca świetlica”

Warunkowo

48.000,-

 

III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

16.              Fundacja „Prometeusz”

 

- Mój świat, Twój świat, Nasz świat – program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

12.000,-

 

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

 

- „Na moim podwórku jej zawsze ciepło”- działania z obszaru kultury i sztuki

0,-

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

 

- Rodzinne wyjazdy terapeutyczne „Cztery Pory Roku”- zadanie ujęte w ofercie na prowadzenie świetlicy środowiskowej

0,-

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Data modyfikacji: 2013-01-11

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-01-11