Informacja "Zarządzenie nr 673/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r." z dnia 2012-12-13 dotyczący kon

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-12-13
Tytuł Zarządzenie nr 673/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r.

ZARZĄDZENIE nr 673/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i § 39 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 324/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-12-13

Data modyfikacji: 2012-12-13

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-12-13