Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 r." z dnia 2012-12-04 dotyczący nabór ofert na realizację zadań publicznych

Dotyczy nabór ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-12-04
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 r.

Załącznik do

Zarządzenia nr  660/2012 

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 04 grudnia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 r.

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca (posiadających aktualne licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie), którzy biorą udział we współzawodnictwie:

 

a) w grach zespołowych - w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w co najmniej czterech kategoriach wiekowych (w rocznikach 2002 i starszych)

260.000,00

b) w indywidualnych dyscyplinach sportu - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

270.000,00

Razem

530.000,00

 

 1. Dyscypliny uznane w Suwałkach za wiodące zostały określone w załączniku nr 1
  do uchwały nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
  (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 107, poz. 1220), zwanej dalej „uchwałą”.
 2. Kwoty dotacji przeznaczone na zadanie mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
 1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;
 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

B. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W ramach naboru ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja
  w 2013 r. obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2013 r.
 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 5. Koszty, które mogą być finansowane z dotacji, zostały wskazane we wzorze umowy,
  o której mowa w ust. 3.
 6. Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana klubowi sportowemu
  nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane przez klub
  w 2012 r.

 

C. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. W naborze ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Miasta Suwałki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
  2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte naborem ofert;
 2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk;
 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem naboru ofert.
 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały. Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl w zakładce „Oświata Sport”, dalej „Pliki do pobrania”, plik: „Oferta klubu dotycząca realizacji zadania publicznego przez klub z zakresu rozwoju sportu w mieście”.
 2. Oferty razem z pismem przewodnim i wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 3. Termin złożenia ofert upływa 18.12.2012 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.
 4. Klub sportowy może złożyć jedną ofertę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1. wszystkie załączniki wymienione we wzorze oferty;
  2. wykaz osiągniętych wyników sportowych klubu na poziomie co najmniej ogólnopolskim w latach 2009-2012;
  3. oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań z tytułu najmu i innych usług (braku nieuregulowanych zobowiązań) wobec jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki,
   w tym szkół i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, według stanu na dzień składania oferty.
 6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) uchwały;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zmianami).

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną zarządzeniem nr 149/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji
  do rozpatrywania ofert złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu, w celu ich opiniowania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w uchwale oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
  w Ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
 2. złożone na zadania niezgodne z naborem ofert z zakresu wspierania rozwoju sportu
  w Mieście Suwałki, w tym na szkolenie sportowe zawodników w dyscyplinach
  nieuznanych za wiodące;
 3. niekompletne;
 4. złożone po terminie;
 5. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 6. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi klubu sportowego;
 7. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 8. niespójne z celem publicznym Miasta;
 9. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
 10. oferty klubów sportowych, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji
  z budżetu Miasta Suwałki.
  1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
 1. możliwość realizacji zadania przez klub (w tym wkład rzeczowy i osobowy oferenta
  w realizację zadania, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie, doświadczenie i skuteczność klubu w realizacji zadań,
  w tym w szczególności preferowane będzie:

a) wykazanie koordynatora szkolenia [dołączenie umowy przedwstępnej
z koordynatorem];

b) wskazanie przez oferenta metody, w oparciu o którą będą mierzone efekty prowadzonego szkolenia)

– 0-10 punktów;

 1. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) i zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych klubu lub środków pochodzących z innych źródeł)
  – 0-5 punktów;
 2. poziom sportowy klubu w oparciu o wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników klubu we współzawodnictwie) – 0-3 punkty;
 3. efekt promocyjny Miasta osiągnięty przez sport – 0-2 punkty;
 4. dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) – 0-5 punktów.
  1. Dotacja może być przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana.
  2. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
   na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie wyników naboru ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania klubowi sportowemu środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
  o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja
  o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert
  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego naboru ofert udziela Elżbieta Tumialis
  (tel. 87 56 28 205).

 

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

 

 

 

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-12-04

Data modyfikacji: 2012-12-04

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-12-04