Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2013 roku na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życ

Dotyczy konkursu ofert
Data wydania 2012-11-30
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2013 roku na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2013 roku na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie

Nr

zadania

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania

PLN

1.

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich.

 

28 000,-

2.

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich.

 

10 000,-

3.

Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich.

 

25 000,-

4.

Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz  klientów  pomocy społecznej.

 

5 000,-

5.

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

 

2 000,-

6.

Wspieranie podmiotów prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej.

2 000,-

 

                                                  RAZEM

72 000,-

II. Warunki przyznawania dotacji

 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6,poz. 25).
 4. uchwały Nr XXVIII/290/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
 2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert/oferty. Nierozdysponowane  środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe.
 4. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.
 1. Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.
 2. Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 3. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe, bez odrębnego postępowania konkursowego, mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk  oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotację mniejszą niż przez nich wnioskowana.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2013 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu  zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym, które stanowią załącznik do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  w Biuletynie Informacji Publicznej,  a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie Nr … pn…..” i pieczątką nagłówkową oferenta  należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ulicy Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej pok. Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2012 r. godz. 1530 . Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza  protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Kryteria wyboru ofert

Kryteria formalne:

 1. oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub inny właściwy dokument, dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;

c) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu

 konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wszystkie kryteria formalne.

Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;
 2. ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie;
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania. Oferta, w której deklarowany udział środków pochodzi z innych źródeł publicznych, w szczególności z funduszy celowych lub strukturalnych, i w 100 % zadanie jest finansowane z tych źródeł, nie uzyska dofinansowania;
 5. uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów);
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
 7. uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku bieżącym i poprzednim.

 

Nazwa zadania

Koszt realizacji zadania PLN

w 2011 r.­ ­**

w 2012 r. ­*

Koszt ogółem

w tym dotacja

Koszt ogółem

w tym dotacja

1

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich

 

124 541,23,70

 

21 000

 

41 140

 

28 000

2

Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej

 

6 489,59

 

5000

 

5 600

 

5 000

3

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich

 

76 196,21

 

16 000

 

17 885

 

 

12 000

4

Prowadzenie stołówek świadczących usługi dożywiania

 

69 430,32

 

25 000

 

65 000

 

25 000

5

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych …

 

4 905,47

 

3 000

 

3 100

 

2 000

6.

Wspieranie podmiotów prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej

 

0

 

0

 

0

 

0

 

­* na podstawie kosztorysów dostosowanych do przyznanej dotacji

­­** na podstawie sprawozdań końcowych

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-11-30