Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk." z dn

Dotyczy Otwartego konkursu ofert
Data wydania 2012-11-30
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 657/2012   

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i  Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

 Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań danego celu.

Lp.

Cel / Zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań celu

(w PLN)

I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

25.000,-

 1. dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. wspieranie programów w zakresie reintegracji społecznej
  i terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją,
 3. dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 4. wsparcie ekonomii społecznej – dofinansowanie utworzenia
  i działalności Centrum Integracji Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończeniu programu psychoterapii
  w zakładzie lecznictwa odwykowego lub po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 5. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.

 

II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

435.000,-

 1. dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
 2. dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
 3. dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego typu: klub dziecka, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne dla dzieci
  i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program: socjoterapeutyczny, psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny - standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia,
 4. dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
  z problemem alkoholowym - standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia,
 5. wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej,
 6. dofinansowanie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie
  z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych itp.,
 7. dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie,
 8. dofinansowanie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

18.000,-

 1. wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno - edukacyjnym
  i socjoterapeutycznym,
 2. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe, młodzieżowe grupy liderów),
 3. dofinansowanie lokalnych kampanii profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 

 

II. Warunki przyznawania dotacji.

 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 6, poz. 25),
 5. Uchwały Nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada
  2012 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2013 rok,
 6. Uchwały Nr XXVIII/290/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  rok 2013.
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa
  w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
 2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
  i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
  na realizację przedmiotowego zadania.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej
  do rozpatrzenia ofert.
 5. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na realizację zadań danego celu może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych. 
 6. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź z części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe, bez odrębnego postępowania konkursowego, mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotacje mniejszą niż przez nich wnioskowana. 

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2013 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych
  do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Dostosowany kosztorys stanowi załącznik
  do umowy.

 

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Na stronie tytułowej oferty w rubryce rodzaj zadania publicznego powinny być wpisane również numer celu zadania zgodne z częścią I niniejszego ogłoszenia.  Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania oraz Załącznik nr 4 dostępne
  są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
  ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 1, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej BIP w menu podmiotowym „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert
  na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2013 roku”
  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 4, w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 21 grudnia 2012 r. do godz. 1530.  Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 3. Dopuszcza się składania wspólnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów.
 4. Oferta wspólna wskazuje:
 • jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,
 • sposób reprezentacji oferentów wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 
 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.

 

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk. 
 3. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria formalne:

 1. oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  prowadzący działalność statutową w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.
 2. przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
  o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od kiedy został wydany, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej,
 • w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między podmiotami.

Do ofert składanych na realizację zadań określonych w Celu II, zadania 3 i 4 należy dołączyć:

 • oświadczenia osób prowadzących i pracujących w placówkach wsparcia dziennego potwierdzające że nie są one i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika ze stosunku egzekucyjnego, 
 • program działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,  
 1. oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dany cel podlega odrzuceniu.
 2. do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie
  w/w kryteria formalne. 

Kryteria merytoryczne:

 1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,
 2. uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania  kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie,
 3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
 4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum
  10 % ogólnego kosztu realizacji zadania
  . Oferta, w której deklarowany udział środków pochodzi z innych źródeł publicznych, w szczególności z funduszy celowych lub strukturalnych, i w 100% finansowanych z tych źródeł, nie uzyska dofinansowania.
 5. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków,
 6. uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),
 7. uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).

 

VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w 2011 r. oraz szacowana
w 2012 r. 

Zadania celu

Poniesione w 2011 r.

Szacowane w 2012 r.

Koszt ogółem

w tym dotacje

Koszt ogółem

(z ofert)

w tym dotacje

I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych
i zażywaniem środków psychoaktywnych.

36.850

26.000

35.000

26.000

II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków
oraz przemocą w rodzinie.

698.322,87

346.123,66

790.119,62

425.050

III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

27.178,98

14.000

25.419,20

18.804,20

 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-11-30