Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż

Dotyczy konkuru ofert na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-09-26
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do

zarządzenia nr 598/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26.09.2012 r.

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji:

 

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania
w zł

 

Wsparcie dla tworzenia i prowadzenia
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

 

 

20 000

 

 1. Wsparcie dla tworzenia i prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) polega na:

      a) zagospodarowaniu pomieszczeń oraz zorganizowaniu pracy CWOP zlokalizowanego
           w Suwałkach,  na parterze wyremontowanego budynku przy ul. Kościuszki 71,

 1. wypracowaniu Standardu funkcjonowania CWOP,
 2. wsparciu merytorycznym, technicznym, informacyjnym i promocyjnym dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk poprzez:
  • zorganizowanie szkolenia o tematyce dotyczącej przygotowania ofert,
  • prowadzenie doradztwa w zakresie prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert, zagadnień księgowych dotyczących stowarzyszeń i fundacji,
  • udostępnianie sprzętu i pomieszczeń dla organizacji na ich działalność statutową,    
  • organizowanie spotkań informacyjnych na tematy wskazane przez organizacje pozarządowe lub samorząd miejski,
 • przekazywanie drogą telefoniczną i e-mailową informacji dla organizacji pozarządowych.

 

B. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja
  w 2012 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego
  do 15.12.2012 r.
 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania. Oczekiwany wkład własny oferenta co najmniej 10% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.
 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki
  a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór umowy i sprawozdania stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

    

C. Termin i warunki składania ofert.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
 2. zamierzają realizować zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoje siedziby w Suwałkach lub działających na rzecz mieszkańców Suwałk;
 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferty należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załącznikach do oferty, o której mowa w ustępie 2. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty winny być trwale spięte,
  tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 4. Termin złożenia ofert upływa 19.10.2012 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
  w ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
 2. niekompletne;
 3. niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;
 4. złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert,
 5. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 6. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 7. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 8. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
 9. oferty określające kwotę dofinansowania wyższą niż podano w ogłoszeniu.
 1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie i skuteczność oferenta
  w realizacji zadań) – 0-10 punktów;
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;
 3. merytoryczna wartość oferty (w tym jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
  przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-10 punktów;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł) - preferowany będzie wkład własny oferenta co najmniej 10 % środków własnych lub pozyskanych
  z innych źródeł - 0-10 punktów;
 5. wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – 0-10 punktów;
 6. dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych)
  – 0-5 punktów.

 

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 1. ustawy;
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
  poz. 1240 z późn. zmianami).

2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
 i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez wybór jednej oferty na realizację  przedmiotowego zadania.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

5. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Informacja o realizacji tego samego rodzaju zadania w 2011 r. oraz szacowana
w 2012 r.

 1. Miasto Suwałki nie wspierało realizacji tego rodzaju zadania w roku bieżącym i w 2011 r.

G. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
  po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Bogdan
  (tel. 87/562 81 22).

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-09-28