Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku,na rzecz mieszkańców Miasta Suwa

Dotyczy otwartego konkursu
Data wydania 2012-07-16
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku,na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
          
OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku,

na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie jego realizacji.

 
I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację.
 

Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania 

(w PLN)

Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej realizującej program socjoterapeutyczny lub świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych zamieszkałych w rejonie Miasta zamkniętego ulicami: Walerego Romana, Sportowa, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dwernickiego i Utrata.

Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia

35.000 zł   
 
 
II. Warunki przyznawania dotacji.

1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

d) Uchwały Nr XV/145/2011Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2012 rok,

e) Uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez wybór jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
 2. Dopuszcza się pokrycie wydatków z dotacji na zakupy inwestycyjne w zakresie wyposażenia lokalu świetlicy, nie więcej jednak niż do 30% przyznanej dotacji.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
 

III.   Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2012 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Dostosowany kosztorys stanowi załącznik do umowy.
 

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania oraz Załącznik nr 4 dostępnesą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 1, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej BIP w menu podmiotowym „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2012 r. do godz. 24,00. Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 3. Dopuszcza się składania wspólnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów.
 4. Oferta wspólna wskazuje:

- jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,

- sposób reprezentacji oferentów wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Kryteria wyboru ofert.
 

            Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej,

- statut,

- program działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,

- umowę zawartą między podmiotami, w przypadku składania oferty wspólnej. 

c) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dany cel podlega odrzuceniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

             Kryteria merytoryczne:

a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania  kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie,

c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania,

e) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),

g) uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).

 

            VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w 2011 r. oraz szacowana w 2012 r. 

Nazwa zadania
Poniesione w 2011 r.
Szacowane w 2012 r.
Koszt ogółem
 
 
 
w tym
dotacje
Koszt ogółem
(z ofert)
w tym dotacje

Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego typu: klub dziecka, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych w których realizowany jest program: socjoterapeutyczny, psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny  

 
 
425.893,21
 
      
 
210.595,80
 
 
527.090,40
 
 
272.800
 
 


Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-07-16

Data modyfikacji: 2012-07-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-07-16