Informacja "Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. z dnia 7 marca 2012 r." z dnia 2012-03-08 dotyczący ogłoszenia ot

Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-03-08
Tytuł Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. z dnia 7 marca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.

I.  1. Nazwa zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  

         poprzez wspieranie:

1)    edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

2)    przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów  zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

      3)  wspomaganie ekologicznych form transportu.

2.     Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego    3 000 zł.

II.    Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.),

c) Uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r.                       w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
na realizację przedmiotowego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.

4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a organizacją wnioskującą.

6. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. Wówczas niezwłocznie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada zweryfikowaną ofertę dostosowaną do wysokości otrzymanej dotacji. Stanowi ona załącznik nr 1 do umowy.

7. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na realizację zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r.

2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja  w 2012 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego
do
30.11.2012 r. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki  a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV.     Terminy i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa po 21 dniach od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj.  28 marca 2012 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej tutejszego Urzędu.

2. Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Konkurs – ekologia i ochrona zwierząt" należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 4-5 (w godzinach 7.30 - 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3. Oferta złożona w trybie konkursowym powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocnienia osób go reprezentujących. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

5. Aktualny odpis z rejestru bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta                  i umocnienia osób go reprezentujących powinny być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, wskazane  w dokumentach, o których mowa w pkt 4, potwierdzające status prawny oferenta i osób go reprezentujących.

6. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty aktualny odpis z rejestru bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocnienia osób go reprezentujących można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

V.     Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym mowa w części IV, pkt 1 niniejszego ogłoszenia.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.

3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14, ust. 1 - 3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

a) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,

b) niekompletne,

c) niespełniające art. 14, ust. 1- 3 ustawy,

d) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

   e) złożone po terminie,

f) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

g) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

h) złożone przez podmioty nieuprawnione,

i) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

j) oferty organizacji, które w poprzednim okresie rozliczeniowym nieprawidłowo rozliczyły lub nie rozliczyły otrzymanej dotacji w terminie.

5. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 (0-10 pkt),

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt),

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacja osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (0-10 pkt),

d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-10 pkt),

f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia zadań, które w latach poprzednich realizowane były ze środków otrzymanych na ten cel (0-10 pkt).

VI.   Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację: 

          Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju  w dziedzinie – ekologii i ochrony zwierząt w 2011 r. wyniosły:

Nazwa zadania

 

Ogólna kwota wydatku

Kwota z budżetu Miasta Suwałk

 

“Edukacja ekologiczna w ramach Integracyjnej Akademii Turystyki  i Krajoznawstwa”.

 

3 040,86 zł

2 060,00 zł

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.

2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach http://www.um.suwalki.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 208.

3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Kamińska, tel. 87 562 82 09 lub e-mail: dkaminska@um.suwalki.pl.

Udostępniający: Eugeniusz Przybysz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-03-08

Data modyfikacji: 2012-03-08

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-03-08