Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2012 roku"

Dotyczy otwartego konkursu
Data wydania 2012-01-27
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2012 roku
Zarządzenie Nr 344/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 stycznia 2012 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2012 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz.1378), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i  Nr 217, poz. 1281), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2012 rok na rzecz mieszkańców Suwałk. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 344/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 stycznia  2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2012 roku.

Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

 

 

 

 

 

nazwa zadania

kwota dotacji PLN
1.
Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 
14 000
2.
Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży
 
4 000
3.
Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   w szczególności poprzez:
- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);
- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej;
- zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;

 - wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych;

- działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy

- świadczenia opiekuńcze oraz wielospecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych w miejscu zamieszkania poprzez rehabilitację lub okresowe zastępstwo członków rodzin.

 
44 000

 
II. Zasady przyznawania dotacji
1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)
b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
c)     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25),
d)    uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
 
2.   Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
3.   Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4.   Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert/ofert. Nierozdysponowane środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe mające duże zainteresowanie.
5.   Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.
6.   Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.
7.   Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
8.   W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe bez odrębnego postępowania konkursowego mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotację mniejszą niż przez nich wnioskowana.
 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.     Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2012 roku.
2.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

3.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarciem umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym, które stanowią załącznik do umowy.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert.
1.     Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie Nr. …” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej pokój Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego   2012 roku godz. 15.30. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
4.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki. pl .
2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                         
3.     Kryteria wyboru ofert
            Kryteria formalne:
a)     oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
b)    przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji, dotyczący statusu prawnego oferenta i prowadzonej działalności, aktualny statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
c)     oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.
 
3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.
 
3.3 Kryteria merytoryczne.
a)     ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b)    ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
c)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d)    uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;
e)     uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),
f)      uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
g)     uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.
 
 
  
VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację :
Rok 2010 ­:
1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:
- koszt ogółem 23 106,30- zł , w tym dotacja 16 000,- zł
2.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży:
- koszt ogółem 6600,- zł, w tym dotacja 5 000,- zł 
3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia :
- koszt ogółem 174 773,36 zł, w tym dotacja 44 000,- zł
Rok 2011­:
1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:
- koszt ogółem 20 185,84 zł , w tym dotacja 14 000,- zł
2. Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży:
- koszt ogółem 6040,- zł, w tym dotacja 4 000,- zł 
3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:
- koszt ogółem 120 463,24 zł w tym dotacja 41 833,33 zł

 

 

na podstawie sprawozdań końcowych

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-01-27