Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r." z dnia 2011-12-12 dotyczący otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2011-12-12
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

A. Rodzaje zadań priorytetowych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

Zadanie 1. Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie:

135.000,00

 1. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych:

 

    1. masowych, w szczególności imprez towarzyszących organizacji świąt i rocznic państwowych oraz miejskich,

    1. ujętych w kalendarzu Miejskiej Rywalizacji Sportowej
     oraz w kalendarzu Mistrzostw Suwałk,

    1. o charakterze charytatywnym,

    1. ujętych w kalendarzach ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność sportową,

    1. propagujących szczególne osiągnięcia sportowe suwalczan;

 1. udziału dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim;

 1. organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć;

Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie:

20.000,00

1) organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych;

 

2) udziału osób niepełnosprawnych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

3) organizacji szkolenia zawodników niepełnosprawnych;

Zadanie 3. Rozwój kultury fizycznej, w szczególności dzieci
i młodzieży, w ramach kontaktów międzynarodowych poprzez wspieranie:

4.000,00

1) nawiązywania kontaktów międzynarodowych;

 

2) udziału suwalskich zawodników, szkoleniowców, działaczy sportowych w różnych formach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z miastami partnerskimi;

Zadanie 4. Wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach.

25.000,00

Razem

184.000,00

      

 1. Kwoty dotacji przeznaczone na zadanie mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

 1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;

 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami
  w przypadku, gdy kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje zadań nie zostaną wykorzystane.

 2. Podaje się do wiadomości, że w 2010 r. wartość ww. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 430.436,81 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych zadań – 113.510,00 zł.
  W 2011 roku na przedmiotowe zadania (o planowanej wartości ok. 675.253,35 zł) przekazano dotacje w łącznej wysokości 269.924,00 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w 2010 i w 2011 roku na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (
  http://bip.um.suwalki.pl ).

 

Nazwy zadań priorytetowych

Dotacje przekazane w 2010 r. w zł

Dotacje przekazane w 2011 r. w zł1

Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, udziału dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć

94.400,00

227.924,00

Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych

17.110,00

20.000,00

Rozwój kultury fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, w ramach kontaktów międzynarodowych

2.000,00

2.000,00

Wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach

0,002

20.000,00

Razem

113.510,00

269.924,00

 

B. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja
  w 2012 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego
  do 15.12.2012 r.

 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

C. Termin i warunki składania ofert

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

 2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;

 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl .

 2. Oferty należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załącznikach do oferty, o której mowa w ustępie 2. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

 4. Termin złożenia ofert upływa 04.01.2012 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty odpis z KRS lub innego rejestru,
lub z ewidencji można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

 

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.

 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
  w Ogłoszeniu, a w szczególności:

 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

 2. niekompletne;

 3. niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;

 4. złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej;

 5. złożone po terminie;

 6. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

 7. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

 8. złożone przez podmiot nieuprawniony;

 9. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

 10. oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

 1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie i skuteczność oferenta w realizacji zadań) – 0-20 punktów;

 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;

 3. merytoryczna wartość oferty (w tym jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
  przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-10 punktów;

 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł)
  – 0-10 punktów;

 5. wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – 0-10 punktów;

 6. dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych)
  – 0-5 punktów.

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 1. ustawy;

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
  poz. 1240 z późn. zmianami).

2. Dotacja może być przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana.

3. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

5. Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana oferentowi nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane przez oferenta w 2011 r.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
  po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu
  lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
  o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja
  o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert
  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis
  (tel. 87 56 28 205).

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

1 Łącznie z zadaniami dofinansowanymi bez otwartego konkursu ofert

2 Zadanie nie było realizowane w 2010 roku.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-12-14