Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2012 r." z dnia 2011-12-12 dotyczący naboru ofert na realizację zadań publicznych

Dotyczy naboru ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2011-12-12
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2012 r.

A. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca (posiadających aktualne licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie), którzy:

a) w grach zespołowych biorą udział we współzawodnictwie
w rozgrywkach ligowych, lub

b) w indywidualnych dyscyplinach sportu biorą udział
we współzawodnictwie, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

400.000,00

      

 1. Dyscypliny uznane w Suwałkach za wiodące zostały określone w załączniku nr 1
  do uchwały nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
  (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 107, poz. 1220), zwanej dalej „uchwałą”.

 2. Kwoty dotacji przeznaczone na zadanie mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

 1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;

 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

B. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W ramach naboru ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja
  w 2012 r. obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2012 r.

 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

 5. Koszty, które mogą być finansowane z dotacji, zostały wskazane we wzorze umowy,
  o której mowa w ust. 3.

 6. Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana klubowi sportowemu
  nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane przez klub
  w 2011 r.

 

C. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. W naborze ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Miasta Suwałki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
  2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte naborem ofert;

 2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk;

 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem naboru ofert.

 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały. Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl .

 2. Oferty razem z pismem przewodnim i wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 3. Termin złożenia ofert upływa 28.12.2011 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

 4. Klub sportowy może złożyć jedną ofertę.

 5. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione we wzorze oferty oraz wykaz osiągniętych wyników sportowych klubu na poziomie co najmniej ogólnopolskim w latach 2009-2011.

 6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

    1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) uchwały;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zmianami).

    1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

    2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną zarządzeniem nr 149/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji
     do rozpatrywania ofert złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu, w celu ich opiniowania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

    3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
     tj. czy spełniają wymagania określone w uchwale oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

    4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
     w Ogłoszeniu, a w szczególności:

 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

 2. złożone na zadania niezgodne z naborem ofert z zakresu wspierania rozwoju sportu
  w Mieście Suwałki, w tym na szkolenie sportowe zawodników w dyscyplinach
  nieuznanych za wiodące;

 3. niekompletne;

 4. złożone po terminie;

 5. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

 6. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi klubu sportowego;

 7. złożone przez podmiot nieuprawniony;

 8. niespójne z celem publicznym Miasta;

 9. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

 10. oferty klubów sportowych, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

    1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

 1. możliwość realizacji zadania przez klub (w tym wkład rzeczowy i osobowy oferenta
  w realizację zadania, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie, doświadczenie i skuteczność klubu w realizacji zadań)
  – 0-20 punktów;

 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) i zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych klubu lub środków pochodzących z innych źródeł)
  – 0-10 punktów;

 3. poziom sportowy klubu w oparciu o wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników klubu we współzawodnictwie) – 0-10 punktów;

 4. efekt promocyjny Miasta osiągnięty przez sport – 0-5 punktów;

 5. dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) – 0-5 punktów.

    1. Dotacja może być przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana.

    2. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
     na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
  po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania klubowi sportowemu środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
  o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja
  o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert
  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego naboru ofert udziela Elżbieta Tumialis
  (tel. 87 56 28 205).

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-12-14