Informacja "w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku" z dnia 2011-12-08 dotyczący ogłosze

Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2011-12-08
Tytuł w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku

 

 

Zarządzenie Nr 307/11

Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 07 grudnia 2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i  Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku.
           
            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  
Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211,
Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały
Nr XV/145/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2012 rok i Uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2012, zarządzam co następuje:
§ 1
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2012 roku. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-12-08