Informacja "OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2011 r." z dnia 2011-05-17 dotyczący naboru ofert.

Dotyczy naboru ofert.
Data wydania 2011-05-17
Tytuł OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2011 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2011 r.

 

A.    Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

Szkolenie sportowe suwalskich zawodników (posiadających aktualne licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa
we współzawodnictwie) w kategorii do młodzieżowca włącznie w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące, którzy

a) w grach zespołowych biorą udział we współzawodnictwie
w rozgrywkach ligowych, lub

b) w indywidualnych dyscyplinach sportu biorą udział
we współzawodnictwie, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,

200.000,00

 

2.Dyscypliny uznane w Suwałkach za wiodące zostały wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 107, poz. 1220), zwanej dalej „uchwałą”.

3.Kwoty dotacji przeznaczone na zadanie mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

1)   zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;

2)   złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

B. Termin i warunki realizacji zadania

1.    W ramach naboru ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r.

2.    Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

3.    Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

4.    Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

5.    Koszty, które mogą być finansowane z dotacji, zostały wskazane we wzorze umowy,
o której mowa w ust. 3.

 

C. Termin, miejsce i forma składania ofert

1.W naborze ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Miasta Suwalki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 1240), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)        w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte naborem ofert;

2)        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk;

3)        dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

4)        posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem naboru ofert.

2.      Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały. Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl .

3.      Oferty razem z pismem przewodnim i wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

4.      Termin złożenia ofert upływa 24.05.2011 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

5.      Klub sportowy może złożyć jedną ofertę.

6.      Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione we wzorze oferty oraz wykaz osiągniętych wyników sportowych klubu na poziomie co najmniej ogólnopolskim w latach 2009-2011.

7.      W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) uchwały;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zmianami).

2.    Ocena ofert nastąpi w terminie 20 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

3.    Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Suwałk.

4.    W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
tj. czy spełniają wymagania określone w uchwale oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

5.    Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
w Ogłoszeniu, a w szczególności:

1)      złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

2)      złożone na zadania niezgodne z naborem ofert z zakresu wspierania rozwoju sportu
w Mieście Suwałki, w tym na szkolenie sportowe zawodników w dyscyplinach
nie uznanych za wiodące;

3)      niekompletne;

4)      złożone po terminie;

5)      których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

6)      dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi klubu sportowego;

7)      złożone przez podmiot nieuprawniony;

8)      niespójne z celem publicznym Miasta;

9)      niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

10) oferty klubów sportowych, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

6.    Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1)        możliwość realizacji zadania przez klub (w tym wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie, doświadczenie i skuteczność klubu w realizacji zadań)
– 0-20 punktów;

2)        ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) i zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych klubu lub środków pochodzących z innych źródeł)
– 0-10 punktów;

3)        poziom sportowy klubu w oparciu o wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników klubu we współzawodnictwie)– 0-10 punktów;

4)        efekt promocyjny Miasta osiągnięty przez sport – 0-10 punktów;

5)        dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych)
– 0-5 punktów.

7.    Dotacja może być przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana.

8.    Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 20 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

2.    Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania klubowi sportowemu środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

3.    Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert.

4.    Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego naboru ofert udziela Elżbieta Tumialis
(tel. 87 56 28 205).

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Czesław Renkiewicz

 

Suwałki, 17 maja 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-17

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-17