Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2011-01-26
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 roku.
 
Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011roku.

(Zarządzenie Nr 12/10 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach w 2011 r.)

 
 

I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

 
Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego
Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach
 

- Maratony i warsztaty terapeutyczne dla osób z utrwaloną abstynencją jako uzupełnienie oferty terapeutycznej Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu.

4.000,-

- Grupy wsparcia i warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych jako uzupełniająca oferta podstawowego programu terapeutycznego.

10.000,-
2. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” w Suwałkach
 

- Program reintegracji społecznej dla osób z utrwaloną abstynencją.

12.000
 

II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

 

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1.    Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie po drodze”
w Szypliszkach

 

- Pani Sztuka w Suwałkach 2011.

5.000,-

2.      Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach

 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Suwałkach.

5.000,-

3.      Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Suwałkach

 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

 
10.000,-

4.       Fundacja „Źródło” w Suwałkach

 

 - Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Systemowa pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym.

70.000,-
- Rodzinne wyjazdy terapeutyczne „Cztery Pory Roku”.
4.900,-
5.       Fundacja „Prometeusz” w Suwałkach
 

- Stworzenie i funkcjonowanie dwóch punktów poradnictwa indywidualnego
i grupowego.

3.700,-

6.      Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach

 

- Dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej program socjoterapeutyczny „SPRÓBUJMY INACZEJ” i profilaktyczny „DBAM O SIEBIE, DBAM O INNYCH”.

55.000,-

7.      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach

 

- Obóz terapeutyczny „Rodzina – Wartością najwyższą”.

5.000,-

8.      Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno-prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

5.000,-

- Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

8.000,-

- Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, narad, konferencji, warsztatów, seminariów dla różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i używania tzw. dopalaczy przemocy.

2.700,-

- Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

7.000,-

- Zajęcia terapeutyczne i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.

4.900,-

- Prowadzenie zajęć korekcyjno- naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie.

8.000,-

- Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy.

17.000,-

- Rodzinny obóz terapeutyczny – „Rodzina jest najważniejsza”.

12.000,-

9.      Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” w Suwałkach

 

- Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup - dzieci i młodzieży.

20.000,-
- Półkolonie dla dzieci i młodzieży.
4.000,-

- Festyn z okazji XXV–lecia Suwalskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „FILAR”.

3.000,-

- Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia.

4.000,-

10. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach

 

- Prowadzenie świetlicy pod hasłem „STOP PRZEMOCY-STOP AGRESJI”
w najbliższym środowisku, szkole i świetlicy.

60.000,-

11. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach

 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

0,-

12. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. NSPJ w Suwałkach

 

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

12.000,-

- Prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie.

6.000,-

13.  Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra w Suwałkach

 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych, Opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

16.000,-
 

III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1.    Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach

 
- Ścieżkami zdrowia.
5.000,-

2.    Fundacja „Źródło” w Suwałkach

 

 - Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży poprzez edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

0,-

3.    Fundacja „Prometeusz” w Suwałkach

 

- Podmiejski Klub Liderów – pilotaż edukacyjny.

5.000,-

4.     Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Realizacja programów dla rodziców – warsztaty umiejętności rodzicielskich, przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.

4.000,-
 
 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

 

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1.    Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach

 
- Własna przestrzeń. 
700,-

2.    Fundacja „Źródło” w Suwałkach

 

- Podniesienie standardów pracy w świetlicy poprzez jej doposażenie.

0,-

3.    Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

 

- Udzielanie wsparcia finansowo-organizacyjnego instytucjom i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadana z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy.

 
 
0,-
 
 
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-26