Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku" z dnia 2011-01-19 dotyczący wyników otwartego konkursu ofert.

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert.
Data wydania 2011-01-19
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku

O.0717/ET-29/10

Lp. Nr oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie Średnia ocen Planowana kwota dotacji Całkowity planowany koszt realizacji zadania Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja w zł Uwagi  
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

8 000,00 33 301,30 27 860,00 9 500,00    
1 O.526.2.10.2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom „Jesteśmy Razem”

39,67   10 421,30 8 000,00 3 500,00    
2 O.526.2.3.2011

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Równym krokiem 37,33   8 800,00 8 000,00 3 500,00    
3 O.526.2.2.2011

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Terapeutyczne zabawy integracyjne wspomagające rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym

27,67   8 880,00 7 460,00 2 500,00    
4 O.526.2.1.2011

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Integracja dla samodzielności

22,67   5 200,00 4 400,00 0,00    
5 O.526.2.13.2011 Stowarzyszenie ZAMIAST

Dobrze być razem – w rodzinie i nie tylko

  4 800,00 4 000,00 0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

 

Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki 

2 000,00 7 984,00 3 000,00 1 500,00    
1 O.526.2.6.2011

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
im. Tadeusza Lutostańskiego

Mała ojczyzna – wielcy rodacy. Wybitne postaci
z Suwałk

38,00   1 500,00 1 000,00 500,00    
2 O.526.2.11.2011

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
w Suwałkach

Integracyjna Akademia Turystyki i Krajoznawstwa „Bliżej Małej Ojczyzny”

33,33   6 484,00 2 000,00 1 000,00    

3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu

7 000,00 15 742,00 12 992,00 7 400,00    
1 O.526.2.7.2011

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
im. Tadeusza Lutostańskiego

Śladami Emilii Plater 40,67   3 250,00 1 750,00 1 400,00    
2 O.526.2.4.2011

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Suwalszczyzna – Ojczyzna 35,00   7 700,00 7 000,00 3 000,00    
3 O.526.2.9.2011

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”
w Suwałkach

Wolontariat szkołą życia 34,67   4 792,00 4 242,00 3 000,00    

Zadanie 4. Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy

1 000,00 1 200,00 1 000,00 800,00    
1 O.526.2.8.2011

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”
w Suwałkach

Bezpieczny przedszkolak 43,67   1 200,00 1 000,00 800,00    

Zadanie 5. Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnorodności kulturowej oraz tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii

1 000,00 0,00 0,00 0,00 Brak ofert  
1 X                  

Zadanie 6. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych
z kształceniem ustawicznym dorosłych 

1 000,00 2 000,00 1 000,00 800,00    
1 O.526.2.12.2011

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Suwałkach

Wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno dydaktycznego członkom Stowarzyszenia oraz osobom niezrzeszonym

28,00   2 000,00 1 000,00 800,00

Oferta nie została złożona
w kopercie

 
X X X RAZEM X 20 000,00 60 227,30 45 652,00 20 000,00    

    Suwałki, 19 stycznia 2011 r.    

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-25

Data modyfikacji: 2011-01-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-25