Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku." z dnia 2011-01-11 dotyczący ot

Dotyczy otwartego konkursu.
Data wydania 2011-01-11
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku.
 
OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku.

Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

 
nazwa zadania
kwota dotacji PLN
1.

Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży

 
14 000
2.

Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży

 
4 000
3.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia  w szczególności poprzez:

- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);

- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej;

- zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;

- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych;

- działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy

- świadczenia opiekuńcze oraz wielospecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych w miejscu zamieszkania poprzez rehabilitację lub okresowe zastępstwo członków rodzin.

 
42 000
 
II. Zasady przyznawania dotacji

1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

a)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

c)     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

d)    uchwała Nr LIII/489/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

 

2.   Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

3.   Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

4.   Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert/ofert. Nierozdysponowane środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe mające duże zainteresowanie.

5.   Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.

6.   Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.

7.   Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

8.   W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe bez odrębnego postępowania konkursowego mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotację mniejszą niż przez nich wnioskowana.

 
 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.     Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do końca 2011 roku.

2.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

3.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarciem umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym, które stanowią załącznik do umowy.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1.     Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie Nr. …” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej pokój Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego   2011 roku godz. 15.30. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

4.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki. pl .

2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                        

3.     Kryteria wyboru ofert

            Kryteria formalne:

a)     oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

b)    przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji, dotyczący statusu prawnego oferenta i prowadzonej działalności, aktualny statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

c)     oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

 

3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

 
3.3 Kryteria merytoryczne.

a)     ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b)    ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,

c)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)    uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;

e)     uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),

f)      uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);

g)     uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

 
 
 
 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację :

 Rok 2009:

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 20 023,65- zł , w tym dotacja 16 000,- zł

2.Organizacja kolonii zdrowotnych:

- koszt ogółem 13 250,- zł, w tym dotacja 8 000,- zł 

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:

- koszt ogółem 162 965,76 zł, w tym dotacja 36 000,- zł

Rok 2010 :

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 22 807,- zł , w tym dotacja 16 000,- zł

2.Organizacja kolonii zdrowotnych:

- koszt ogółem 6600,- zł, w tym dotacja 5 000,- zł 

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:

- koszt ogółem 173 812,08 zł, w tym dotacja 44 000,- zł

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-11

Data modyfikacji: 2011-01-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-11