Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku." z dnia 2010-12-17 dotyczący otwart

Dotyczy otwartego konkursu.
Data wydania 2010-12-17
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

            Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.

 

            Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

I         Rodzaj zadań priorytetowych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1.     Wspieranie działań wzmacniających pozycję marki Suwałk na rynku turystycznym – 10 000 zł.

2.     Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa – 20 000 zł.

3.     Wspieranie działań w zakresie organizowania aktywnego wypoczynku mieszkańców Suwałk – 10 000 zł.

4.     Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego i informacji – 10 000 zł.

 
II      Zasady przyznawania dotacji

1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

c) Uchwały Nr LIII/489/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

2.     Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3.     Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.

4.     Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

 

5.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a organizacją wnioskującą.

6.     Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. Wówczas przed zawarciem umowy Organizacja niezwłocznie przedkłada zweryfikowaną ofertę dostosowaną do wysokości otrzymanej dotacji (zweryfikowaną na podstawie załącznik nr 1 do umowy).

7.     Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na realizację zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

8.     Koszty, które mogą być finansowane z dotacji:

a) do 10 % kwoty dotacji – koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty związane z utrzymaniem lokalu, abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, obsługa księgowa i administracyjna itp.)

b) 90 % dotacji i więcej – koszty bezpośrednie realizacji zadania (wynajem obiektów na organizację imprez, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, opieka medyczna, honoraria wykonawców, prowadzących, lektorów, instruktorów, nagrody rzeczowe, dyplomy, noclegi i wyżywienie, usługi poligraficzne, koszty promocji i reklamy, opłaty wynikające z udziału w konkursach, transport i zakwaterowanie, ubezpieczenie itp.).

 
 
 
III   Termin i warunki realizacji zadania

1.     Termin realizacji zadań: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 roku.

2.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ,,ustawą” , które spełniają następujące warunki:

a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,

c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,

d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

e)  zapewnią wysoką jakość wykonania danego zadania.

 
 
 
IV    Termin składania ofert

1.     Termin składania ofert upływa pod 21 dniach od daty ogłoszenia konkursu, tj. 10.01.2011 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej tutejszego Urzędu.

2.     Oferty wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z napisem ,,Turystyka – otwarty konkurs ofert 2011” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3.     Oferta złożona w trybie konkursowym powinna zawierać:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)   aktualny statut podmiotu,

b)   aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2010 rok; w przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

d)   umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

5.     W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, wskazane w dokumentach, o których mowa w pkt. 4 lit. b, potwierdzających status prawny oferenta i osób go repreznetujących.

6.     W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w pkt. 4 lit. a, b i c można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

 

V       Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyobru ofert

1.     Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym mowa w części IV pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.

2.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.

3.     W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

4.     Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

a) złożone w formie nieodpowidającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,

b) niekompletne,
c) niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy,

d) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

e) złożone po terminie,

f) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

g) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

h) złożone przez pomioty nieuprawnione,

i) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

j) oferty oganizacji, które w poprzednim okresie rozliczeniowym nieprawidłowo rozliczyły lub nie rozliczyły otrzymanej dotacji w terminie.

5.     Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (0-10 pkt.),

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt.),

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (0-10 pkt.),

d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt.),

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-10 pkt.),

f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia zadań, które w latach poprzednich realizowane były ze środków otrzymanych na ten cel (0-10 pkt.).

 
 

VI    Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację

 

Środki finansowe przekazane z budżetu miejskiego Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci               i młodzieży w 2009 i 2010 roku wyniosły:

 
2009 rok:
 
Nazwa zadania
 

Ogólny koszt realizacji zadania

 
 
Kwota otrzymanej dotacji
 
 
   Wspieranie działań wzmacniających
   pozycję Suwałk na rynku turystycznym  

   w tym partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki

 
 
18 075,80 zł
 
   13 570,00 zł
 
   Wspieranie działań w zakresie aktywnego
   wypoczynku mieszkańców Suwałk
 
 

65 314,58 zł

 
   15 624,00 zł
 
Wspieranie działań z zakresu turystyki
 wodnej i ratownictwa
 
 
63 896,00 zł
 
         

   20 000,00 zł

 
Razem
 
147 286,38 zł
 
 

 49 194,00 zł

 
 
2010 rok:
 
 
Nazwa zadania
 
 
Ogólny koszt realizacji zadania
 
Kwota otrzymanej dotacji
 

Wspieranie działań z zakresu tworzenia nowych produktów turystycznych, szczególnie z zakresu turystyki aktywnej

 
 
 
20 560,44 zł
 
 
13 000,00 zł
 

Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa

 
 
105 289,40 zł
 
 
22 000,00 zł
 

Wspieranie szkoleń i doskonalenia kadry    w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci    i młodzieży

 
 
 
3 654,85 zł
 
 
3 000,00 zł
 

Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców Suwałk

 
 
63 181,56 zł
 
22 000,00 zł
 
Razem
 
 
192 686,25 zł
 
60 000,00 zł
 
 
VIIPostanowienia końcowe

1.     Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.

2.     Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

3.     Wzory oferty, umowy i sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia. Udostępnione są na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

4.     Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Sokołowska, tel. (87) 562 82 14        lub email: asokolowska@um.suwalki.pl.

 

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-12-17