Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011" z dnia 2010-12-16 dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z z

Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu
Data wydania 2010-12-16
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011
ZARZĄDZENIE nr  15/10
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i § 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/07 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Suwałk
 
Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-12-16

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-12-16