Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach w 2011 roku, na

Dotyczy otwartego konkursu.
Data wydania 2010-12-14
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach w 2011 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach w 2011 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań danego celu.

Lp.
Cel / Zadania
Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań celu (w PLN)
I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

35.000,-

1)     dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu

2)     wspieranie programów w zakresie reintegracji społecznej
i terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją

3)     dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin

 
II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

330.000,-

1)      dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych

2)      dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

3)      dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - standardy działań opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia

4)      dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym - standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia

5)      wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej

6)      wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie
z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych, festynów itp.

7)      dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy
w rodzinie

8)      prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy w rodzinie

9)      dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, narad, konferencji, warsztatów, seminariów dla różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i używania tzw. dopalaczy oraz  przemocy

 
III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

25.000,-

1)     wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno-edukacyjnym
i socjoterapeutycznym

2)     wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe, młodzieżowe grupy liderów)

3)     organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych

4)     realizacja programów dla rodziców – warsztaty umiejętności rodzicielskich, przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy

 
IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

30.000,-

1)     Udzielanie wsparcia finansowo – organizacyjnego instytucjom
i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy;

 
 
II. Warunki przyznawania dotacji.

1.      Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty Realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

d)     Uchwały Nr LIII/490/2010Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na 2011 rok,

e)     Uchwały Nr LIII/489/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011

2.      Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

3.      Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych
w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

4.      Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

5.      Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

6.      W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na realizację zadań danego celu może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.

 

II.                Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 roku.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Standardy działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Dostosowany kosztorys stanowi załącznik do umowy.

 

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1.      Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik
Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W części II oferty w rubryce nazwa zadania powinny być wpisane przede wszystkim numer celu oraz numer i nazwa zadania zgodne z częścią I niniejszego ogłoszenia.www.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej BIP w menu podmiotowym „Majątek – Pomoc publiczna – Aktualności”.
 Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania oraz Załącznik nr 4 dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 1, na stronie internetowej

2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach w 2010 roku”
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2011 r. do godz. 1530. Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

3.      Dopuszcza się składania wspólnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów.

4.      Oferta wspólna wskazuje:

-       jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,

-       sposób reprezentacji oferentów wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

5.      Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.      Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3.      Kryteria wyboru ofert.

            Kryteria formalne:

a)      oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;

b)     przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym
w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

-     aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej (ważne 3 miesiące od daty wydania),

-     statut,

-     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

-     program działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,

-     w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między podmiotami,

c)     oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dany cel podlega odrzuceniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

 

            Kryteria merytoryczne:

a)      ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b)     uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania  kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie,

c)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

d)     uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania,

e)     ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)      uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),

g)     uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).

 

VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w 2009 r. oraz szacowana w 2010 r. 

 
Zadania celu
Poniesione w 2009 r.
Szacowane w 2010 r.
Koszt ogółem
w tym dotacje
Koszt ogółem
(z ofert)
w tym dotacje
I

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

71.610
5.410
145.000
14.440
II

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

350.247,70
288.800
552.000
282.300
III

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

261.358,51
20.500
269.000
6.100
IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

47.515,69
25.546
61.500
28.200
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-12-15

Data modyfikacji: 2010-12-15

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-12-15