Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 r." z dnia 2010-07-01 dotyczący otwartego konkursu ofert.

Dotyczy otwartego konkursu ofert.
Data wydania 2010-07-01
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 r.

OGŁOSZENIE   Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 r.

 

A.     Rodzaje zadań priorytetowych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację:

1. Nazwa zadania priorytetowego

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce.

4.000,00

Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki.

4.000,00

Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu.

4.000,00

Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania
w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy.

1.000,00

Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnorodności kulturowej oraz tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

1.000,00

Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych.

1.000,00
Razem 15.000,00

 

Kwoty dotacji przeznaczone na zadania publiczne mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;

złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

Podaje się do wiadomości, że w 2009 r. wartość zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania wyniosła 18.779,88 zł, natomiast suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację przedmiotowych zadań wyniosła 14.485 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w 2009 r., stanowi załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia.

B. Termin i warunki realizacji zadania

1.    W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.12.2010 r., jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2.    Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

3.    Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

4.    Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  C. Termin i warunki składania ofert

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność,
o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;

dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

2. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór
do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl .

3. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – edukacja – nazwa zadania: … - nazwa projektu: ...” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

4. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Wszystkie dokumenty
w kopercie winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

5. Termin złożenia ofert upływa 22.07.2010 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

aktualny statut podmiotu;

aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących
;

sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres:
od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;

umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);

wykaz obiektów Miasta Suwałki niezbędnych do realizacji zadania.

7. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być
one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1, 2 i 3 można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie.

W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
w Ogłoszeniu, a w szczególności:

1)        niekompletne;

2)        złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

3)        nie spełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;

4)        złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

5)        złożone po terminie;

6)        których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

7)        dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

8)        złożone przez podmiot nieuprawniony;

9)        nie podpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

10)    oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

5.    Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1)        możliwość realizacji zadania przez oferenta – 0-10 punktów;

2)        ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;

3)        merytoryczna wartość oferty (w tym jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-10 punktów;

4)        zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki (udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł)
– 0-10 punktów;

5)        wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – 0-10 punktów;

6)        dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych)
– 0-5 punktów.

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

ustawy;

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zmianami).

Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zweryfikowanej oferty, sporządzonej na formularzu według wzoru, o którym mowa w części C ust. 2 niniejszego ogłoszenia, lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie oferty lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Uzasadnieniu z urzędu podlega decyzja
o odrzuceniu oferty. Ponadto każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert.

Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis (tel. 087 56 28 205).

     

Prezydent Miasta Suwałk

 

Józef Gajewski

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-07-01