Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok" z dnia 2010-02-25 dotyczący wyników otwarteg

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2010-02-25
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Zarządzenie 739/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2010 r.)

 

I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych.

 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania dofinansowanego, numer celu oraz zadania z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 

- Grupa wsparcia i maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. (I 1)

8.400,-

- Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją. (I 2)  

6.040,-
 

II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania dofinansowanego, numer celu oraz zadania z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kościuszki 96
 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
w Suwałkach. (II 5)

6.500,-

2. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie po drodze”, Szypliszki, Żyrwiny 19

 
- „Pani Sztuka w Suwałkach”. (II 6)
5.000,-

3. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Suwałki, ul. Kościuszki 58

 

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego i ośrodków interwencji kryzysowej. (II 5)

12.000,-

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Suwałki,
ul. 1 Maja 4B

 
- Terapia i wypoczynek w Jastrzębiej Górze. (II 6)
5.000,-
5. Fundacja „Źródło”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A
 

- Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. (II 3)

65.000,-

- Streetworking – metoda pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. (II 9)

0,-

6. Świetlica Środowiskowa Im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Suwałki, ul. Artyleryjska7

 

- Dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej dla dzieci i młodzieży program socjoterapeutyczny pt. „Razem możemy więcej” oraz profilaktyczny pt. „Potrafię, mogę, chcę”. (II 3)

50.000,-

7. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki, ul. Waryńskiego 39B

 

- Prowadzenie świetlicy pod hasłem „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole oraz w życiu codziennym” (II 3)

50.000,-

8. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy, Suwałki, ul. Paca 4

 

- Prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży
z grup podwyższonego ryzyka (II 3)

10.000,-
9. Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra, Suwałki,
ul. E. Plater 2
 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży (II 3)

15.000,-

10. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77

 

- Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym (II 4)

7.800,-
- Zajęcia terapeutyczne dla współuzależnionych (II 1)
5.900,-

- Obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin (II 6)

12.000,-
- Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie (II 7)
20.000,-

- Prowadzenie zajęć korekcyjno-naprawczych dla sprawców przemocy
w rodzinie (II 8)

8.000,-

- Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, narad, konferencji, warsztatów, seminariów dla różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii
i przemocy (II 9)

7.000,-

11. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 

- Dofinansowanie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym (II 4)

3100,-

pod warunkiem wykazania 10% wkładu własnego finansowego wydatkowanego po podpisaniu umowy

 

III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania dofinansowanego, numer celu oraz zadania z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kościuszki 96

 
- Ścieżkami zdrowia (III 2)
6.100,-
 
 
 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania dofinansowanego, numer celu oraz zadania z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kościuszki 96

 
- „Własna przestrzeń” (IV 1)
1.500,-
2. Fundacja „Źródło”, ul. Kościuszki 72A
 

- Budowa placu zabaw przy świetlicy Fundacji Źródło (IV 1)

0,-
3. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień (IV 1)

4.000,-

4. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki,
ul. Kościuszki 72A

 

- Prowadzenie działalności Klubu Abstynentów „Filar” w Suwałkach (IV 1)

22.700,-

pod warunkiem wykazania 10% wkładu własnego finansowego wydatkowanego po podpisaniu umowy

 
 

Ponadto oferty Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” na realizację zadań „Półkolonie dla dzieci i młodzieży (II 6)” (oferta nr 23) oraz „Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia” (oferta nr 28) zgodnie z pkt. V ppkt. 3c ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2010 roku nie podlegały rozpatrzeniu (dwie oferty złożone na jedno zadanie konkursowe).

Natomiast oferty Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” na realizację zadań „Dzień Dziecka w plenerze” (oferta nr 25), „Miejski Dzień Trzeźwości” (oferta nr 27), „Zabawa choinkowa dla dzieci” (oferta nr 29) oraz „Warsztaty zapobiegania stresowi” (oferta nr 30) nie były rozpatrywane, ponieważ ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadańMPPiRPAiPN w Suwałkach w 2010 r. nie zawierało tego typu zadań.

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-02-25