Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r." z dnia 2009-08-28 dotyczący czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicz

Dotyczy czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
Data wydania 2009-08-28
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
 
A.     Nazwa zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Nazwa zadania
Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł
Zadanie 1. Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez:
35.000
1.1         wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych:
 
a)      masowych, w szczególności imprez towarzyszących organizacji świąt i rocznic państwowych,
b)     ujętych w kalendarzu Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz w kalendarzu Mistrzostw Suwałk,
c)      o charakterze charytatywnym,
d)      ujętych w kalendarzach ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność sportową,
e)      propagujących szczególne osiągnięcia sportowe suwalczan,
1.2         wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć;
Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu kwalifikowanego osób niepełnosprawnych poprzez:
5.000
2.1         wspieranie organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych,
 
2.2         wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2.3         wspieranie organizacji szkolenia zawodników niepełnosprawnych.

 

2.    Dyscypliny uznane za wiodące zostały wymienione § 4 ust. 5 pkt 5 lit a) Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/279/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

3.    Zastrzega się możliwość dokonania zmiany kwot planowanych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w tabeli (w ramach środków pozostających do wykorzystania – dział 926, rozdział 92695, § 2820).
4.    Kwoty dotacji przeznaczone na zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
1)    zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;
2)    złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.
5.    Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych stowarzyszeniom na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosła w 2007 r. – 502.887,98 zł, w 2008 r. –
597.090 zł, a w 2009 r. – 870.000 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w latach 2007-2009 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl ).
               
B. Termin i warunki realizacji zadania
1.    W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja obejmuje okres od 07.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
2.    Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
3.    Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
4.    Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
C. Termin i warunki składania ofert
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)        w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2)        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3)        dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4)        posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5)        nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.      Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór do pobrania również na stronie:
www.um.suwalki.pl .
3.      Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – nazwa zadania: … - nazwa projektu: ....” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.
4.      W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Wszystkie dokumenty w kopercie winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
5.      Termin złożenia ofert upływa 01.10.2009 r. (czwartek) o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.
6.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    aktualny statut podmiotu;
2)    aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;
4)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);
5)    wykaz obiektów sportowych Miasta Suwałki niezbędnych do realizacji zadania;
6)    w przypadku zadania dotyczącego szkolenia należy dołączyć:
a)    listę szkolonych zawodników z: rokiem urodzenia, adresem zamieszkania i numerem licencji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
b)    program szkolenia, uwzględniający tygodniowy plan zajęć oraz wykaz zawodów, w których zawodnicy wystartują,
c)    wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z informacją szczegółową o jej kwalifikacjach.
7. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane
w dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1, 2 i 3 można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.
 
D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.    Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa
2.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
3.    W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4.    Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w Ogłoszeniu,
a w szczególności:
1)      złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
2)      złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu;
3)      złożone po terminie;
4)      których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
5)      dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
6)      złożone przez podmiot nieuprawniony;
7)      podpisane przez osoby nieupoważnione;
8)      oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.
5.    Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
1)      merytoryczna wartość oferty – 0-10 punktów;
2)      możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – 0-10 punktów;
3)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;
4)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 0-10 punktów;
5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – 0-5 punktów.
 
E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1)      ustawy;
2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2.    Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.
3.    Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania
lub trudnych do wyodrębnienia.
F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
2.    Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta, w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru, o którym mowa w części C ust. 2 niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
3.    Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.
4.     Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis (tel. 087 56 28 205).
 
 
 
                        Prezydent Miasta Suwałk
Józef Gajewski


Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-08-28

Data modyfikacji: 2009-08-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-08-28