Informacja "Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r" z dnia 2009-06-26 dotyczący Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczn

Dotyczy Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r
Data wydania 2009-06-26
Tytuł Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r
ZARZĄDZENIE nr 633/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i Nr 22 poz. 120) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz § 8 pkt 2 i 3 załącznika do uchwały
nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i § 36 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 134/07 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA
 


Załącznik do
Zarządzenia nr 633/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
 
A.     Nazwa zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Nazwa zadania
Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł
Zadanie 1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród suwalczan – udział drużyny reprezentującej miasto Suwałki w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej mężczyzn
150.000
Zadanie 2. Rozwój sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez:
57.300
2.1 wspieranie organizacji zawodów ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danej dyscyplinie sportu,
 
2.2 wspieranie udziału zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej,
2.3    wspieranie organizacji szkolenia (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje;
 
2.    Dyscypliny uznane za wiodące zostały wymienione § 4 ust. 5 pkt 5 lit a) Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/279/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
3.    Zastrzega się możliwość dokonania zmiany kwot planowanych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w tabeli (w ramach środków pozostających do wykorzystania – dział 926, rozdział 92695, § 2820).
4.    Kwoty dotacji przeznaczone na zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
1)    zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;
2)    złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.
5.    Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych stowarzyszeniom na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosła w 2007 r. – 502.887,98 zł, w 2008 r. –
597.090 zł, a w 2009 r. – 494.700 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w latach 2007-2009 znajduje się na w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl ).
 
B. Termin i warunki realizacji zadania
1.    W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja w przypadku zadania pierwszego obejmuje okres od 04.08.2009 r. do 31.12.2009 r., a w przypadku zadania drugiego – okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
2.    Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
3.    Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
4.    Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
C. Termin i warunki składania ofert
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)        w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2)        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3)        dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4)        posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5)        nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.      Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór do pobrania również na stronie:
www.um.suwalki.pl .
3.      Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – nazwa zadania: … - nazwa projektu: ....” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.
4.      W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Wszystkie dokumenty w kopercie winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
5.      Termin złożenia ofert upływa 30.07.2009 r. (czwartek) o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.
6.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    aktualny statut podmiotu;
2)    aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;
4)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);
5)    wykaz obiektów sportowych Miasta Suwałki niezbędnych do realizacji zadania;
6)    w przypadku zadania dotyczącego szkolenia należy dołączyć:
a)    listę szkolonych zawodników z: rokiem urodzenia, adresem zamieszkania i numerem licencji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
b)    program szkolenia, uwzględniający tygodniowy plan zajęć oraz wykaz zawodów, w których zawodnicy wystartują,
c)    wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z informacją szczegółową o jej kwalifikacjach.
7. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane
w dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1, 2 i 3 można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.
 
D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.    Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
2.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
3.    W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4.    Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w Ogłoszeniu,
a w szczególności:
1)      złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
2)      złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu;
3)      złożone po terminie;
4)      których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
5)      dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
6)      złożone przez podmiot nieuprawniony;
7)      podpisane przez osoby nieupoważnione;
8)      oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.
5.    Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
1)      merytoryczna wartość oferty – 0-10 punktów;
2)      możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – 0-10 punktów;
3)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;
4)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 0-10 punktów;
5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – 0-5 punktów.
6.      Przy ocenie zadania 3.3, określonego w części A, stosowane będą dodatkowo następujące kryteria i  skala ocen:
1)      ilość szkolonych osób i średni, miesięczny koszt szkolenia zawodnika – 0-5 punktów;
2)    osiągnięcia sportowe zawodników szkolonych przez oferenta w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – skala ocen:
a) za zdobyte punkty w ramach centralnego współzawodnictwa sportowego – 0-20 punktów,
b) za inne sukcesy sportowe ujęte w „Regulaminie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście Suwałki w dziedzinie kultury fizycznej” – 0-30 punktów – załączniku
do uchwały nr XX/68/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu
ich przyznawania w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 59, poz. 531).
 
E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1)      ustawy;
2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
1.    Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.
2.    Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania
lub trudnych do wyodrębnienia.
F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
2.    Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta, w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru, o którym mowa w części C ust. 2 niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
3.    Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.
4.     Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis (tel. 087 56 28 205).
 
 
Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA


Udostępniający: Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-06-29