Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r." z dnia 2009-05-27 dotyczący kultury fizycznej i sportu.

Dotyczy kultury fizycznej i sportu.
Data wydania 2009-05-27
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

 
OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

 

Nazwa zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadaniaw zł

1. Rozwój sportu kwalifikowanego seniorów w dyscyplinach uznanych
w Suwałkach za wiodące (piłka nożna – II liga, badminton) poprzez:

175.000

1.1 wspieranie organizacji zawodów ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danej dyscyplinie sportu,

 

1.2 wspieranie udziału zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej,

1.3 wspieranie organizacji szkolenia (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje,

2. Rozwój sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie udziału zawodników w międzynarodowej rywalizacji sportowej

3.000
 

Dyscypliny uznane za wiodące zostały wymienione § 4 ust. 5 pkt 5 lit a) Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/279/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Zastrzega się możliwość dokonania zmiany kwot planowanych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w tabeli (w ramach środków pozostających do wykorzystania – dział 926, rozdział 92695, § 2820).

Kwoty dotacji przeznaczone na zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

zadanie można zrealizować mniejszym kosztem;

złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk.

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych stowarzyszeniom na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosła w 2007 r. – 502.887,98 zł, w 2008 r. – 597.090 zł, a w 2009 r. – 491.700 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w latach 2007-2009 znajduje się na w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl ).

 
B. Termin i warunki realizacji zadania

W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), których realizacja w przypadku zadania pierwszego obejmuje okres od 07.07.2009 r. do 31.12.2009 r., a w przypadku zadania drugiego – okres od 07.07.2009 r. do 30.09.2009 r.

Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

C. Termin i warunki składania ofert

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)        w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

2)        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;

3)        dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

4)        posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;

5)        nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór do pobrania również na stronie: www.um.suwalki.pl .

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – nazwa zadania: … - nazwa projektu: ....” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.

4.      W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Wszystkie dokumenty w kopercie winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

Termin złożenia ofert upływa 02.07.2009 r. (czwartek) o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

aktualny statut podmiotu;

aktualny odpis z rejestru, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego, lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;

sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie przedmiotowego wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;

umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);

wykaz obiektów sportowych Miasta Suwałki niezbędnych do realizacji zadania;

w przypadku zadania dotyczącego szkolenia należy dołączyć:

listę szkolonych zawodników z: rokiem urodzenia, adresem zamieszkania i numerem licencji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

program szkolenia, uwzględniający tygodniowy plan zajęć oraz wykaz zawodów, w których zawodnicy wystartują,

wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z informacją szczegółową o jej kwalifikacjach.

7. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane
w dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1, 2 i 3 można złożyć w jednym egzemplarzu, zamieszczając odpowiednią informację w ofercie.

 
D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.

W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w Ogłoszeniu,
a w szczególności:

1)      złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu;

złożone po terminie;

których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

złożone przez podmiot nieuprawniony;

podpisane przez osoby nieupoważnione;

8)      oraz oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji.

Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

merytoryczna wartość oferty – 0-10 punktów;

możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – 0-10 punktów;

ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;

zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 0-10 punktów;

5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – 0-5 punktów.

 
E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

ustawy;

2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania
lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta, w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru, o którym mowa w części C ust. 2 niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.

4.     Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis (tel. 087 56 28 205).Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-05-27

Data modyfikacji: 2009-05-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-05-27