Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku pn. „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności i udzielania p

Dotyczy Otwarty konkurs ofert
Data wydania 2009-03-11
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku pn. „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności i udzielania pomocy żywnościowej klientom pomocy społecznej”.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku pn. „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności i udzielania pomocy żywnościowej klientom pomocy społecznej”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

I. Kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie zadania – 7 050,- zł

 
II. Warunki przyznawania dotacji

1.  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm.)

b)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

c)  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

d)  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

e)  uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XXIX/279/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

2.  Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

3.  Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

4.  Decyzję o wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.  Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 roku.

2.  Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

3.  W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

 

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1.  Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek- pomoc publiczna- aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

2.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2009r. godz. 15:30. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

3.  Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.  Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3.  Kryteria wyboru ofert

            Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;

b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym
    zakresie).

d) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu  konkursowym na dane zadanie podlega
    odrzuceniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

            Kryteria merytoryczne:

a)  ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;

b)  uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;

c)  ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

d)  uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowychwłasnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;

e)  uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)

f)  uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).

g)  uwzględnienie oceny zadeklarowanego pozafinansowego udziału przy realizacji zadania (typu: wolontariat, nieodpłatna praca członków …)

 
 
 

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku poprzednim oraz realizowane w roku bieżącym.

 
 
Nazwa zadania

Koszt realizacji zadania PLN

w 2008 r.
w 2009 r.
Koszt ogółem

(z rozliczenia końcowego)

w tym dotacja
Koszt ogółem (z ofert)
w tym dotacja
1

Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich.

 
92 416,37
 
11 500
 
58 175
 
8 000
2

Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 
80 443,85
 
15 000
 
34 500
 
11 000
3
Prowadzenie stołówek świadczących usługi dożywiania
 
68 483,60
 
30 000
 
72 400
 
28 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-12

Data modyfikacji: 2009-03-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-12