Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok." z dnia 2009-02-06 dotyczący Wyników konkursu ofert na realiz

Dotyczy Wyników konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wydania 2009-02-06
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok

(Zarządzenie 494/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2009 r.)

 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

 
Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania
Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 

- pracownia muzykoterapii

0,-

- Alkoholowy Telefon Zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin

414,-
2. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 

- maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

774,-

- uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją

4.636,-
 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 
Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania
Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Fundacja „Źródło”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A
 

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

61.000,-
 

- rodzinne wyjazdy terapeutyczne „Cztery pory roku”

0,-

- Młodzieżowa Grupa Liderów Społecznych (II 4)

3.000,-
2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra, Suwałki,
ul. E. Plater 2
 

- dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży

13.400,-

3. Świetlica Środowiskowa Im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Suwałki, ul. Artyleryjska7

 

- dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej program socjoterapeutyczny
Pt. „W zgodzie z sobą i innymi” dla dzieci i młodzieży

45.000,-

4. Fundacja „Prometeusz”, ul. Kościuszki 71

 

- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w Suwałkach. Szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie

 
 
13.000,-

5. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy, Suwałki, ul. Paca 4

 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka

10.000,-

6. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki, ul. Waryńskiego 39B

 

- prowadzenie świetlicy pod hasłem „Uczymy się wyrażać siebie bez agresji”

50.000,-

7. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,

ul. Kościuszki 96
 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
w Suwałkach

6.000,-

8. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. NSPJ, Suwałki, ul. Kościuszki 72A

 

- Wspieranie ośrodków interwencji kryzysowej

35.000,-

- Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego i ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy

6.500,-

9. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 
- półkolonie dla dzieci i młodzieży
0,-

- dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym

0,-
 

- dofinansowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji członków Klubu – osób zajmujących się profilaktyką i socjoterapią

3.200,-
10. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 

- kompleksowa pomoc korekcyjno-psychologiczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

4.230,-
- zajęcia terapeutyczne dla współuzależnionych
2.070,-

- obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin

12.000,-

- pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

5.000,-

- program psychoterapeutyczny dla osób z dysfunkcją spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA

2.600,-
- program ochrony ofiar przemocy w rodzinie
20.000,-
 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 
Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania
Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kościuszki 96

 
- Ścieżkami zdrowia
5.000,-
- festyn „Ze zdrowiem na ty”
1.500,-
2. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie po drodze”
 
- „Pani Sztuka na Kaczym Dołku”
5.000,-

3. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 
- Dzień dziecka w plenerze
0,-
- Miejski Dzień Trzeźwości
0,-

- dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy
i Lichenia

4.000,-
- zabawa choinkowa dla dzieci
0,-
 

IV. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 
Nazwa organizacji, adres, nazwa zadania
Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Fundacja „Źródło”, ul. Kościuszki 72A
 

- Modernizacja i adaptacja budynku na cele świetlicy socjoterapeutycznej

10.000,-

2. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kościuszki 96

 
- „Własna przestrzeń”
1.000,-

3. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki,
ul. Kościuszki 72A

 

- prowadzenie działalności Klubu Abstynentów „Filar” w Suwałkach

20.846,-
4. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 
- utrzymanie lokalu Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”
3.700,-
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-06

Data modyfikacji: 2009-02-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-06