Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2009 roku." z dnia 2009-01-09 dotyczący konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony

Dotyczy konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2009 roku.
Data wydania 2009-01-09
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2009 roku.

OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2009 roku.

Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

 
nazwa zadania

(nazwę zadania należy wpisać odpowiednio w ofercie)

kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadania

w 2009 r.
PLN
1.

Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży

 
16 000,-
2.

Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieci i młodzieży

 
8 000,-
3.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   w szczególności poprzez:

- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);

- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej;

- zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;

- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych;

- działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy

 
36 000,-
II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XXIX/279/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań;

Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na dane zadanie konkursowe może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.

Zlecenie realizacji zadania przez Miasto Suwałki nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

III. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do końca 2009 roku.

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);

Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji i zweryfikowany opis zadania (część II i III oferty). Kosztorys wraz z częścią opisową stanowi załącznik do umowy.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek – pomoc publiczna – aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. …” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój Nr 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca   2009 r. godz. 15.30. Wszystkie dokumenty w kopercie winne być trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie się podczas prac komisji.

Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

 
 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od wyznaczonego terminu do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadomi oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto poda do publicznej wiadomości ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej i Tygodniku Suwalskim.

Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                         

Kryteria wyboru ofert

            Kryteria formalne:

oferent jest organizacją pozarządową, podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostką organizacyjną podległą organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowaną;

Oferent prowadzi działalność statutową zbieżną z zadaniem, na które składa ofertę;

Przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru/ ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w ofercie;

Nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie);

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu;

Oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

 
 

3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

3.3 Kryteria merytoryczne.

ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;

uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),

uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji);

uwzględnienie oceny zadeklarowanego pozafinansowego udziału przy realizacji zadania (wolontariat …)

 
 
 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację w 2008 r. (na podstawie ofert):

 (W 2009 r. dotychczas nie były realizowane zadania tego rodzaju.)

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

- koszt ogółem 68 380,- zł , w tym dotacja 20 000,- zł

2. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:

- koszt ogółem 85 375 zł, w tym dotacja 26 000,- zł

3.Organizacja kolonii zdrowotnych:

- koszt ogółem 9 768 zł, w tym dotacja 8 000,- zł 

4.Działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy:

- koszt ogółem 2 250 zł, w tym dotacja 2 000,- zł

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-13

Data modyfikacji: 2009-01-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-13