Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku." z dnia 2009-01-02 dotyczący Otwarty konkurs ofert na

Dotyczy Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku.
Data wydania 2009-01-02
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie

 
Nr
zadania
nazwa zadania

(nazwę wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania
PLN
1.

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi , środkami czystości.

 
15 000,-
2.

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich.

 
8 000,-
3.

Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich.

 
28 000,-
4.

Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich.

 
11 000,-
5.

Wspieranie poradnictwa obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej

 
4 000,-
6.

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób

 
4 000,-
 
 
II. Warunki przyznawania dotacji

Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.)

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XXIX/279/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.

5        Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.

6        Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na dane zadanie konkursowe może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 roku.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek- pomoc publiczna- aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

2.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie Nr … z zakresu pomocy społecznej pn…..” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2009 r. godz. 1530 Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

  1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim.
  2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
  3. Kryteria wyboru ofert

            Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;

b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności (ważny 3 miesiące od daty wydania), statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie).

d) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

   e)oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

            Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

            Kryteria merytoryczne:

  1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;
  2. uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;
  3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
  4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowychwłasnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;
  5. uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)
  6. uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).
  7. uwzględnienie oceny zadeklarowanego pozafinansowego udziału przy realizacji zadania (typu: wolontariat, nieodpłatna praca członków …)
 
 
 

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku poprzednim oraz realizowane w roku bieżącym.

 
 
Nazwa zadania

Koszt realizacji zadania PLN

w 2007 r.
w 2008 r.
Koszt ogółem

(z ofert)

w tym dotacja
Koszt ogółem (z ofert)
w tym dotacja
1

Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich.

279 489
Organizacja podaje koszt w skali woj.
 
10 000
115 352,72
Organizacja podaje koszt w skali woj.
 
11 500
2
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego
8000
3000
8 000
3 000
3

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich

 
42 465
 
 
6 200
 
29 455
 
 
8 000
4

Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 
51 300
 
18 000
 
70 200
 
15 000
5
Prowadzenie stołówek świadczących usługi dożywiania
 
106 600
 
30 000
 
79 400
 
30 000
6

Wspieranie działań i projektów zapobiegających wchodzeniu osób w obszar pomocy społecznej oraz wychodzeniu z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową …

 
4 960
 
2 800
 
102 700
 
2 500
7.

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych …

 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-31