Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r." z dnia 2008-08-08 dotyczący Prezydent Miasta Suwałkogłasza trzeci otwarty konkurs o

Dotyczy Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
Data wydania 2008-08-08
 
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
 
A. Nazwa zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1.       Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach II ligi piłki nożnej seniorów, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych.
Na realizację ww. nowego zadania Miasto Suwałki przeznacza kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
B. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Dofinansowanie zadań przez Miasto Suwałki, poprzez wsparcie realizacji zadań, obejmuje okres: od 15.09.2008 r. (nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy) do 31.12.2008 r.
  2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
    na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  4. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1, a wzór sprawozdania z realizacji zadania – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5)      nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
C.    Termin i warunki składania ofert
1.       Termin złożenia ofert upływa  11 września 2008 r. o godz. 1000.
2.       Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – nazwa zadania: ……..” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 4 (w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
3.       Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205).
D.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.       Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.       W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4.       Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 – zostaną odrzucone.
5.       W przypadku braku w statucie oferenta zadań zbieżnych z zadaniem wymienionym w ofercie – oferta zostanie odrzucona.
6.       Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zostaną odrzucone.
7.       Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
1)       merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;
2)       możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10 punktów;
3)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 punktów;
4)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;
5)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-10 punktów.
     
E.    Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.
F.    Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2.       Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta, w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
3.       Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.
4.       Wzory:
1)         umowy na wykonanie zadania publicznego – załącznik nr 1,
2)         sprawozdania z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 2,
3)         oferty – załącznik nr 3
do niniejszego Ogłoszenia,
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – www.um.suwalki.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 205 wraz z zarządzeniem nr 422/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 sierpnia 2008 r. wsprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
5.       Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis – tel. 0 87 56 28 205.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-11