Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r.

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Data wydania 2008-05-08
Tytuł Konkurs ofert
OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r. A. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:1.       Organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w Suwałkach:1)      cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych;2)      ujętych w  kalendarzu imprez polskich związków sportowych;3)      propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży;4)      masowych;5)      charytatywnych;o zasięgu:         1) międzynarodowym,               2) ogólnopolskim,          3) regionalnym.Na realizację ww. zadania w II półroczu 2008 r.Miasto Suwałki przeznacza kwotę 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW/W[1] w 2007 r.
Koszt realizacji zadań117.880,88 zł122.791,74 zł152.777,98 zł124.442,00 zł
w tym dotacje37.000,00 zł32.000,77 zł40.500,00 zł37.328,00 zł

 2.      Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną – pobudzanie do aktywności ruchowej, w tym:1)      organizacja zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej dla wszystkich typów szkół;2)      organizacja udziału dzieci i młodzieży w finałach wojewódzkich współzawodnictwa sportowego wszystkich typów szkół.Na realizację ww. zadania w II półroczu 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 26.600 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW/W w 2007 r.
Koszt realizacji zadań44.069,90 zł93.940,64 zł80.328,19 zł189.822,00 zł
w tym dotacje28.500,00 zł26.777,02 zł36.000,00 zł63.800,00 zł

 3.       Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach piłki nożnej seniorów, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych.Na realizację ww. zadania w II półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW/W w 2007 r.
Koszt realizacji zadań261.217,67 zł412.914,88 zł437.557,24 zł450.091,40 zł
w tym dotacje80.700,00 zł100.000,00 zł105.000,00 zł105.000,00 zł

 4.       Wspieranie udziału zawodników suwalskich klubów sportowych w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, tj. mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, Igrzyska Olimpijskie.Na realizację ww. zadania (nowego) w II półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę
9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych). 5.       Rozwój i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych.Na realizację ww. zadania w II półroczu2008 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 8.600 zł (osiem tysięcy sześćset złotych).Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Wyszczególnieniew 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.PW/W w 2007 r.
Koszt realizacji zadań34.896,35 zł54.530,82 zł49.727,92 zł56.340,70 zł
w tym dotacje16.000,00 zł14.730,00 zł16.040,00 zł15.800,00 zł

6. Zastrzega się możliwość dokonania zmiany ww. kwot planowanych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w pkt. 1-5 (w ramach środków pozostających do wykorzystania – dział 926, rozdział 92695, § 2820).

B. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Dofinansowanie zadań przez Miasto Suwałki, poprzez wsparcie realizacji zadań, obejmuje okres: od 01.07.2008 r. (nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy) do 31.12.2008 r.
  2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając
    na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  4. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 a wzór sprawozdania z realizacji zadania – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;2)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;3)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;4)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;5)      nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).C.    Termin i warunki składania ofert1.       Termin złożenia ofert upływa  9 czerwca 2008 r. o godz. 1530.2.       Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr …...[2] – - nazwa zadania: ……..” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu tj. 730  do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.3.       Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205).D.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert1.       Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.3.       W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.4.       Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 – zostaną odrzucone.5.       W przypadku braku w statucie oferenta zadań zbieżnych z zadaniem wymienionym w ofercie – oferta zostanie odrzucona.6.       Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zostaną odrzucone.7.       Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:1)       merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;2)       możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10 punktów;3)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 punktów;4)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;5)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-10 punktów.      E.    Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana. F.    Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe1.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego
po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta, w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.3.       Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.4.       Dyscyplinami uznanymi za wiodące w Suwałkach[3], w zakresie:1)      szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, są:a) badminton, b) karate kyokushin, c) lekkoatletyka, d) piłka nożna, e) piłka siatkowa,
f) pływanie, g) szachy, h) unihokej, i) żeglarstwo;2)   rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną, są:a) badminton, b) karate kyokushin, c) karting, d) lekkoatletyka, e) piłka koszykowa,
f) piłka nożna, g) piłka ręczna, h) piłka siatkowa, i) pływanie, j) szachy, k) unihokej,
l) zapasy, ł) żeglarstwo.5.       Wzory:1)         umowy na wykonanie zadania publicznego – załącznik nr 1,2)         sprawozdania z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 2, 3)         oferty – załącznik nr 3do niniejszego Ogłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – www.um.suwalki.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 205 wraz z zarządzeniem nr 361/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 maja 2008 r. wsprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 r.6.       Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis – tel. 0 87 56 28 205.[1] PW/W – przewidywane wykonanie/wykonanie
[2] Należy podać numer z rozdziału A np.: „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr 1. 1) o zasięgu 3) – Organizacja mistrzostw makroregionu juniorów w zapasach”
[3] Dyscypliny zostały ułożone w porządku alfabetycznym

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22