Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r." z dnia 2008-04-22 dotyczący Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań public

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury.
Data wydania 2008-04-22
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r.
OGŁOSZENIE

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r.  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie jego realizacji. 

Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

 

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa
w kulturze oraz jej świadomego odbioru – 40 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:a)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,b)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.2.      Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.3.      Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.4.      Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.6.      W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
do umowy. 

Termin i warunki realizacji zadania

 1.      Termin realizacji zadania: lipiec - październik 2008 r.2.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:a)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,b)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji,
w ramach której prowadzona jest działalność,c)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,d)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. 

Terminy i warunki składania ofert

 1.      Termin składania ofert upływa z dniem 6 czerwca 2008 r. o godz. 10.00.2.      Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Kultura - konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).3.      Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi do dnia 30 czerwca 2008 r.

 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1.      Kryteria formalne:Odrzuceniu podlegają oferty:a)      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,b)      niekompletne,c)      złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału
w konkursie,d)      złożone po terminie,e)      niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,f)        złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych. 2.      Kryteria merytoryczne:a)      zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty i cele, nowatorstwo
i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,b)      koszt realizacji planowanego zadania, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,c)      możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, zakładani partnerzy i benificjenci), Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w roku 2007: 

Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w dziedzinie kultury  w 2007 r. wyniosły:

 

Nazwa zadania
Ogólna kwota wydatkuKwota z budżetu Miasta Suwałk
Promowanie lokalnej twórczości, debiutów artystycznych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych 52 970 zł14 000 zł
Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta500 578 zł40 000 zł
Wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Suwałk w różnych dziedzinach kultury 11 699 zł3 800 zł
Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych7 000 zł4 000 zł
Wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Suwałk w różnych dziedzinach kultury1 500 zł1 000 zł
Wspieranie publikacji o tematyce regionalnej oraz działań upowszechniających książkę i czytelnictwo50 310 zł6 000 zł

  

I.                   Postanowienia końcowe

 1.      Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego
i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.2.      Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213. Dodatkowych informacji udziela p. Marta Paciorkowska, tel. (087) 562 82 14.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22