Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku. " z dnia 2008-04-07 dotyczący Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki,

Dotyczy Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku.
Data wydania 2008-04-07
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku.

 I. Rodzaj zadań i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację. 

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2008 r. przeznacza kwotę 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

 
Wyszczególnienie
w 2006 r.
w 2007 r.
Koszt realizacji zadań
0,00 zł
 18.848,01 zł
 
 
w tym dotacje
 0,00 zł
4.000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Promowanie konkursów, imprez, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i nauczycieli organizowanych  przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe i ich oddziały wspierające działania oświatowe.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2008 r. przeznacza kwotę 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

 
Wyszczególnienie
w 2006 r.
w 2007 r.
Koszt realizacji zadań
0,00 zł
14.959,82 zł
 
 
w tym dotacje
 0,00 zł
1.689,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wspieranie działań, programów realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych mających na celu kształtowanie aktywności społecznej, poszanowanie wartości społecznych, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, prawdy i miłości do Ojczyzny oraz umiejętności spędzania wolnego czasu.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2008 r. przeznacza kwotę 6.015,00 zł (słownie: sześć tysięcy piętnaście złotych).

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

 
Wyszczególnienie
w 2006 r.
w 2007 r.
Koszt realizacji zadań
2.410,72 zł
 4.849,24 zł
 
 
w tym dotacje
 2.040,00 zł
4.000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dofinansowanie realizowanych programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z problemami wychowawczymi w celu przeciwdziałania przemocy.

Na realizację ww. zadania w 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza środki w ramach kwoty zarezerwowanej na zadanie 1.

W latach 2006 – 2007 zadanie to nie było realizowane.

 

5. Wspomaganie programów i działań zapobiegających patologiom społecznym poprzez  kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

Na realizację ww. nowego zadania w 2008 r. Miasto Suwałki przeznacza środki w ramach kwoty zarezerwowanej na zadanie 3.

 

6.    Wspomaganie form działalności terapeutycznej realizowanej w trakcie organizowanego przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje i ich oddziały wypoczynku (ze szczególnym uwzględnieniem ferii szkolnych) dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną.

Na realizację ww. nowego zadania Miasto Suwałki w 2008 r. przeznacza kwotę 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

 II. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań.1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;3)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18,
poz. 102) – dotyczy zadania 6, zwanego dalej „rozporządzeniem”.2.      Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, w trybie określonym w części VI ust. 3 niniejszego ogłoszenia.III. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Dofinansowanie przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) zadań 1 – 5, określonych w części I niniejszego ogłoszenia, obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r., natomiast zadania 6 – obejmuje okres od 21 czerwca do 31 sierpnia 2008 r.
  2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w maju 2008 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem zadania 6, którego realizacja rozpoczyna się 21 czerwca i kończy się nie później niż 31 sierpnia 2008 r.
  3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie o wykonanie zadania publicznego, zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;2) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, osób odwiedzających Suwałki, członków organizacji, w ramach której oferent prowadzi działalność, o ile siedziba jej oddziału mieści się w Suwałkach;3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;5) nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.7. Dofinansowanie na organizację wypoczynku można otrzymać tylko w przypadku, gdy placówka wypoczynku zostanie zgłoszona do właściwego miejscowo kuratora oświaty i wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem.IV. Termin i warunki składania ofert.1. Termin składania ofert upływa 9 maja 2008 r. (piątek) o godz. 15:30.2.      Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – edukacja – zadanie nr... – nazwa zadania: …” oraz pieczęcią nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6
(w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.3.      Oferty należy sporządzić na formularzach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.1.      Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.3.      W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy zadania zgłoszone w ofercie są zadaniami statutowymi oferenta, spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.4.      Odrzuceniu podlegać będą oferty:1) z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone, doręczone (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wskazanym w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia;2) zawierające zadania niewynikające ze statutu oferenta, który je złożył, niespełniające wymagań określonych w art. 14 ustawy oraz wynikających z Ogłoszenia otwartego konkursu ofert;3) niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.5.      Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę, nw. kryteria:1)      merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0 – 10 pkt;2)      zapotrzebowanie społeczne i atrakcyjność oferty dla odbiorców, do których ją skierowano – skala ocen 0 – 10 pkt;3)      możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0 – 10 pkt;4)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0 – 10 pkt;5)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0 – 10 pkt;6)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0 – 5 pkt;7)      kwalifikacje kadry – skala ocen 0 – 10 pkt;8)      liczba adresatów zadania – skala ocen 0 – 5 pkt. VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.      Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.3.      Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta w terminie 30 dni, po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty, (w przypadku gdy dotacja jest niższa niż wnioskowana), sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie zweryfikowanej oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

  1. Wzory:
1) oferty – załącznik nr 1,
2) umowy na wykonanie zadania publicznego – załącznik nr 2,

3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 3

do niniejszego ogłoszenia,

dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach –www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 205 wraz z zarządzeniem nr 338/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 r.

 
  1. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Tumialis – tel. 0 87 56 28 205.
 

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22