Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok." z dnia 2008-03-06 dotycząca ogłoszenia wyników konkursu.

Dotyczy Ogłoszenie wyników konkursu.
Data wydania 2008-03-06
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok(Zarządzenie 269/08 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 r.) I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A 
- Alkoholowy Telefon Zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin
4.000,-
2. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77 
- program dla osób z utrwaloną abstynencją
4.500,-
- maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu na temat „Jak i po co rzucić palenie”
1.000,-
- „Budujemy godność, szacunek i rozwój człowieka” – dodatkowy program terapeutyczny uzupełniający
4.000,-

 II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Fundacja „Źródło”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A
 
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Pomoc dziecku i rodzinie dysfunkcyjnej
60.000,-
 
- rodzinne wyjazdy terapeutyczne „Cztery pory roku”
4.500,-
2. Świetlica Środowiskowa Im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Suwałki, ul. Artyleryjska7
 

- dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej program socjoterapeutyczny Pt. „Umiem żyć…” dla dzieci i młodzieży

42.000,-
3. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,
ul. Kowalskiego 4c/7
 
- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
 
5.000,-
4. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. NSPJ, Suwałki, ul. Kościuszki 72A
 

- wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologicznego-prawnego, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk i ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy

68.000,-
5. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki, ul. Waryńskiego 39B
 
- prowadzenie świetlicy pod hasłem „Razem łatwiej i weselej”
48.000,-
6. Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra, Suwałki,
ul. E. Plater 2
 
- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
13.000,-
7. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A
 

- dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

4.000,-
- półkolonie dla dzieci i młodzieży
2.000,-
- świetlica środowiskowa On-line w profilaktyce wykluczenia społecznego.
Oferta nie spełniła wymogów formalnych
- dofinansowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji członków Klubu osób zajmujących się profilaktyką i socjoterapią
0,-

Oferta nie wskazuje na rodzaj szkoleń. Istnieje możliwość starania się indywidualnie o dofinansowanie udziału w szkoleniach w trakcie roku.

8. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy, Suwałki, ul. Paca 4
 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka

8.000,-
9. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 
- zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych
3.000,-
- kompleksowa pomoc korekcyjno-naprawcza dla sprawców przemocy domowej
4.000,-
- program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno – psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej
13.000,-
- zajęcia terapeutyczne dla dorosłych dzieci alkoholików - DDA
6.000,-
10. Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja”, Suwałki, ul. E. Plater 2 

- wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologicznego-prawnego, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk i ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy

5.000,-

- udzielanie wsparcia finansowo -organizacyjnego instytucjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy

Oferta nie spełniła wymogów formalnych.
- prowadzenie grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Oferta nie spełniła wymogów formalnych.
11. Fundacja „Prometeusz”, ul. Kościuszki 71 

- Rozwój systemu przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym w Suwałkach. Szkolenia specjalistyczne z zakresu niesienia pomocy dziecku i rodzinie

10.000,-
 
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. 1 Maja 4 b 
- „Promyk słońca nad morzem” – obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Suwałki
6.000,-
13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, ul. Pułaskiego 26A 
- dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
0,-
Podmiot nie gwarantuje prawidłowego wykonania zadania.
14. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie po drodze”, Żyrwiny 19, 16-411 Szypliszki 
- Art-Zlot - Twórcze Lato 2008
Oferta nie spełniła wymogów formalnych.

- dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Oferta nie spełniła wymogów formalnych.
15. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”, ul. Sejneńska 12 
- „Potrafię, zrobię, wiem” – zajęcia świetlicowe
Oferta nie spełniła wymogów formalnych.
16. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, ul. Szkolna 7 
- warsztaty „Alkoholowe domino”
Oferta nie spełniła wymogów formalnych.
17. Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik”, ul. Szpitalna 66 
- wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
Oferta nie spełniła wymogów formalnych.

 III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A
 
- prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień – Miejski Dzień Trzeźwości
8.000,-
- dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia
2.000,-
- Dzień Dziecka w plenerze
800,-
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, ul. Pułaskiego 66 
- spartakiada integracyjna
2.000,-
3. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki, ul. Kowalskiego 4c/7
 

- kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających

6.500,-
- festyn „Ze zdrowiem na ty”
1.500,-

 IV. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1.      Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A  
- prowadzenie działalności Klubu Abstynentów „Filar” w Suwałkach
21.000,-
- zabawa choinkowa dla dzieci
800,-
2. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77
 


Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22