Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r." z dnia 2008-01-16 dotyczący Otwarty konkurs ofert

Dotyczy Otwarty konkurs ofert
Data wydania 2008-01-16
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r.
OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT
 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r.

            Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
I.                   Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.
 
1.      Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta – 30 000 zł.
2.      Wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa
w kulturze oraz jej świadomego odbioru – 10 000 zł.
3.      Wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych, debiutów artystycznych itp. – 9 000 zł.
4.      Wspieranie organizacji i udziału w konkursach, koncertach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp. – 5 000 zł.
5.      Wspieranie publikacji o tematyce regionalnej i działań upowszechniających czytelnictwo -  6 000 zł.
6.      Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych -12 000 zł.
7.      Promesa Prezydenta Miasta Suwałk do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu kultury – 10 000 zł.
8.      Wspieranie działań w zakresie promocji kulturalnej miasta za granicą – 10 000 zł.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań
w 2008 r. wynosi 92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
 
Zasady przyznawania dotacji
 
1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2.      Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3.      Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4.      Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.

6.      W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
do umowy.

 
Termin i warunki realizacji zadania
 
1.      Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2008 r.

2.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:

a)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji,
w ramach której prowadzona jest działalność,
c)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
 
Terminy i warunki składania ofert
 
1.      Termin składania ofert upływa z dniem 29 lutego 2008 r. o godz. 10.00.

2.      Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Kultura - konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego  w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).

3.      Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi  do dnia  31 marca 2008 r.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.      Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a)      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b)      niekompletne,
c)      złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału
w konkursie,
d)      złożone po terminie,
e)      niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych  w ogłoszeniu,
f)        złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych.
 
2.      Kryteria merytoryczne:
a)      zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty i cele, nowatorstwo
i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b)      koszt realizacji planowanego zadania,  udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c)      możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, zakładani partnerzy i benificjenci),
 
II.                 Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:

Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w dziedzinie turystyki w 2007 r. wyniosły:

 
Nazwa zadania
Ogólna kwota wydatku
Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Promowanie lokalnej twórczości, debiutów artystycznych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych
52 970 zł
14 000 zł
Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta
500 578 zł
40 000 zł
Wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Suwałk w różnych dziedzinach kultury
11 699 zł
3 800 zł
Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych
7 000 zł
4 000 zł
Wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Suwałk w różnych dziedzinach kultury
1 500 zł
1 000 zł
Wspieranie publikacji o tematyce regionalnej oraz działań upowszechniających książkę i czytelnictwo
50 310 zł
6 000 zł
 
 
III.             Postanowienia końcowe
 

1.      Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego
i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2.      Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

 
Dodatkowych informacji udziela p. Marta Paciorkowska, tel. (087) 562 82 14.

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22