Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku." z dnia 2008-01-16 dotyczący Otwarty konkurs ofert

Dotyczy Otwarty konkurs ofert
Data wydania 2008-01-16
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku.

OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci  i młodzieży w 2008 roku.

            Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

I.                   Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

 

1.      Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej                          i specjalistycznej – 10 000 zł.

2.      Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa – 17 000 zł.

3.      Wspieranie działań z zakresu szkoleń i doskonalenia kadry w zakresie usług turystycznych – 6 000 zł.

4.      Wspieranie wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej dotyczącej  miasta
i regionu – 15 000 zł.

5.      Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców – 10 000 zł.

6.      Wspieranie działań w zakresie promocji  i  upowszechniania turystyki – 15 000 zł.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań
w 2008 r. wynosi 73 000  zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

a)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2.      Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3.      Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.

4.      Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.

6.      W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
do umowy.

 


 

Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2008 r.

2.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:

a)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

b)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji,
w ramach której prowadzona jest działalność,

c)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,

d)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 

Terminy i warunki składania ofert

 

1.      Termin składania ofert upływa z dniem 29 lutego 2008 r. o godz. 10.00.

2.      Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Turystyka - konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub wysyłać za pośrednictwem poczty
na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).

3.      Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi  do dnia  31 marca 2008 r.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

1.      Kryteria formalne:

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b)      niekompletne,

c)      złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału
w konkursie,

d)      złożone po terminie,

e)      niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych  w ogłoszeniu,

f)        złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych.

 

2.      Kryteria merytoryczne:

a)      zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty i cele, nowatorstwo
i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,

b)      koszt realizacji planowanego zadania,  udział własny oferenta, inne źródła finansowania,

c)      możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, zakładani partnerzy i benificjenci).

 


 

II.                 Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:

Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w dziedzinie turystyki w 2007 r. wyniosły:

 

Nazwa zadania

Ogólna kwota wydatku

Kwota z budżetu Miasta Suwałk

Wpieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej

36 750 zł

2 500 zł

Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa

40 285 zł

13 000 zł

Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców

107 460 zł

9 000 zł

Wspieranie działań w zakresie tworzenia nowych produktów turystycznych, inicjatyw środowisk działających na rzecz upowszechnienia turystyki

11 280 zł

500 zł

Wspieranie wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej dotyczącej miasta i regionu

19 166 zł

7 000 zł

 

 

III.             Postanowienia końcowe

 

1.      Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego
i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2.      Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Marta Paciorkowska, tel. (087) 562 82 14.

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22