Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2008 roku." z dnia 2008-01-10 dotyczący Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia na rze

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2008 roku.
Data wydania 2008-01-10
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2008 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2008 roku.Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

 nazwa zadania(nazwę zadania należy wpisać odpowiednio w ofercie)kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadaniaw 2008 r.PLN
1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży 20 000,-
2.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich; 8 000,-
3.Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   w szczególności poprzez:- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej; - zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych; 30 000,-
4.Działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy 2 000,-
II. Zasady przyznawania dotacji1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:a)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)b)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.)c)     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)d)    uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XVII/145/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 2.   Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.3.   Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.4.   Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.5.   Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań;6.   Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na dane zadanie konkursowe może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.7.   Zlecenie realizacji zadania przez Miasto Suwałki nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)III. Termin i warunki realizacji zadania.1.     Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do końca 2008 roku.2.     Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);3.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.4.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji i zweryfikowany opis zadania (część II i III oferty). Kosztorys wraz z częścią opisową stanowi załącznik do umowy.IV. Termin i miejsce składania ofert. 1.     Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek – pomoc publiczna – aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. …” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca   2008 r. godz. 15.30. Wszystkie dokumenty w kopercie winne być trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie się podczas prac komisji. 3.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.   V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od wyznaczonego terminu do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadomi oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto poda do publicznej wiadomości ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej i Tygodniku Suwalskim.2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.                                         3.     Kryteria wyboru ofert            Kryteria formalne:a)     oferent jest organizacją pozarządową, podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostką organizacyjną podległą organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowaną;b)    Oferent prowadzi działalność statutową zbieżną z zadaniem, na które składa ofertę; c)     Przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru/ ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w ofercie;d)    Nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie);e)     W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu;f)      Oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.  3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.3.3 Kryteria merytoryczne.a)     ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,c)     uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;d)    uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),e)     uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji);f)      uwzględnienie oceny zadeklarowanego pozafinansowego udziału przy realizacji zadania (wolontariat …)   VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację w 2007 r. (na podstawie ofert): (W 2008 r. dotychczas nie były realizowane zadania tego rodzaju.)1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:- koszt ogółem 77 430,- zł , w tym dotacja 15 500,- zł2.Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego:- koszt ogółem 44. 000 zł , w tym dotacja 6 000,- zł3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:- koszt ogółem 61 088 zł, w tym dotacja 20 500,- zł 4.Organizacja kolonii zdrowotnych:- koszt ogółem 7 500 zł, w tym dotacja 6 500,- zł 5.Wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych:- koszt ogółem 9 600 zł, w tym dotacja 6 500 zł6.Działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy:- koszt ogółem 1 680 zł, w tym dotacja 1 500,- zł

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-22

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-22