Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2008 roku." z dnia 2007-12-10 dotyczący Konkurs ofert na wsparci

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Data wydania 2007-12-10
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2008 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2008 roku.Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji. I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie  

Nrzadanianazwa zadania(nazwę wpisać odpowiednio w formularz oferty)kwota dotacji przeznaczona na realizację zadaniaPLN
1.Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowejw szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi , środkami czystości. 15 000,-
2.Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich. 8 000,-
3.Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich. 30 000,-
4.Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich. 11 500,- 
5.Wspieranie działań i projektów zapobiegających wchodzeniu osób w obszar pomocy społecznej oraz wychodzeniu z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową np. zatrudnienie socjalne, prace społecznie użyteczne. 2 500,-
6.Wspieranie poradnictwa obywatelskiego w zakresie  pomocy społecznej 3 000,- 
    II. Warunki przyznawania dotacji 1.     Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:a)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.)b)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)c)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)d)    rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia  wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.e)     uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XVII/145/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.2.     Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. 3.     Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.4.     Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.5        Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań. 6        Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert. W przypadku nie rozdysponowania kwoty pieniężnej przeznaczonej na dane zadanie konkursowe może ona być rozdysponowana na realizację pozostałych zadań konkursowych.    III. Termin i warunki realizacji zadania.1.     Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2008 roku. 2.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.3.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert. 1.     Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek- pomoc publiczna- aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl2.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie Nr … z zakresu pomocy społecznej pn…..” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008 r. godz. 1530  Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.3.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim. 2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza  protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.    3.     Kryteria wyboru ofert            Kryteria formalne:a)     oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli  jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;b)    przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności  (ważny 3 miesiące od daty wydania), statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach    publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie).d) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno    zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu. e)oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.            Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.            Kryteria merytoryczne:a)     ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;b)    uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;c)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;d)    uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;e)     uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)f)      uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).g)     uwzględnienie oceny zadeklarowanego pozafinansowego udziału przy realizacji zadania (typu: wolontariat, nieodpłatna praca członków …)   VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku poprzednim oraz zrealizowane w roku bieżącym.  
 Nazwa zadaniaKoszt realizacji zadania PLN

w 2006 r.

w 2007 r.

Koszt ogółem(z ofert)w tym dotacjaKoszt ogółem z ofertw tym dotacja
1

Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich.

292 840,-

Organizacja podaje koszt w skali woj.

 

10 000,-

279 489

Organizacja podaje koszt w skali woj.

 
 

10 000

2

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego

3.885,-3.000,-80003000
3

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich

 17.015,- 6.000,-  42 465   6 200
4

Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 70.620,-  16.000,- 51 300 18 000
5

Prowadzenie stołówek świadczących usługi dożywiania

 179.600,- 30.000,- 106 600 30 000
6

Wspieranie działań i projektów zapobiegających wchodzeniu osób w obszar pomocy społecznej oraz wychodzeniu z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową np. zatrudnienie socjalne, prace społecznie użyteczne.

 0 0 4 960 2 800

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29